BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CZYNIĄ POKÓJ

Błogosławieni, którzy czynią pokój

 

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CZYNIĄ POKÓJ

 

„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ewangelia Mateusza 5,9)

 

Nasz Pan błogosławi tym ludziom, którzy czynią pokój, ponieważ On „nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju” (I List do Koryntian 14,33). W Piśmie Świętym jest wiele przykładów, gdzie wierzący pozdrawiają się słowami: „Pokój wam” lub żegnają słowami: „Idźcie w pokoju”; tego zwrotu używał nawet Sam Jezus (I Księga Mojżeszowa 43,23; II Księga Mojżeszowa 4,18; Księga Sędziów 6,23; 18,6; I Księga Samuela 1,17; 25,6; 29,7; II Księga Samuela 15,9; II Księga Królewska 5,19; I Księga Kronik 12,9; Księga Daniela 3,31; 6,26; Ewangelia Marka 5,34; Ewangelia Łukasza 2,14; 7,50; 8,48; 10,5; 24,36; Ewangelia Jana 20,19.21.26; List do Rzymian 1,7 i wiele innych). Również kapłańskie błogosławieństwo zawiera w sobie błogosławieństwo pokoju: „Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił” (IV Księga Mojżeszowa 6,23-27). Pokój należy do owocu Ducha Świętego: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (List do Galacjan 5,22). Prawdziwy pokój może pochodzić tylko od Boga!

Jedno z imion Jezusa Chrystusa brzmi: Książę Pokoju. „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju” (Księga Izajasza 9,5). Dlatego nasz Zbawiciel pragnie nam dać Swój prawdziwy pokój! „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ewangelia Jana 14,27). „To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ewangelia Jana 16,33).

Wspaniałą sprawą jest mieć Boży pokój i nie męczyć swojego umysłu różnymi niepokojami! „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Księga Izajasza 26,4). „Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, na niczym się nie potkną” (Psalm 119,165). „Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!” (Psalm 29,11). „A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje” (Księga Izajasza 54,10). „Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem” (Psalm 37,11). „Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju” (Psalm 37,37). „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Księga Jeremiasza 29,11).

Zatem oddajmy chwałę Temu, który pragnie nam dać Swój prawdziwy pokój!

Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply