ARTYKUŁ WSTĘPNY – Kim jest dla Ciebie Duch Święty?

artykuł wstępny

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ARTYKUŁ WSTĘPNY  

Kim jest dla Ciebie Duch Święty?

Kim jest TEN, który daje nam poznanie grzechu i nasze serca doprowadza do pokuty? TEN, który sprawia, że grzesznik pada na kolana wyznając ze łzami, że to Pan jest Bogiem? TEN, który pomaga nam się modlić, gdy nie wiemy, o co się modlić? Który sprawia, że uwielbiamy Boga słowami płynącymi radośnie z naszych serc, choć chwilę wcześniej nasze serca wydawały nam się puste i nie wiedzieliśmy, co powiedzieć w naszej modlitwie? Który daje nam siłę, aby mówić innym ludziom o Jezusie Chrystusie, pomimo że minutę wcześniej nie wiedzieliśmy zupełnie, co mamy powiedzieć? Kim jest TEN, który pomaga nam żyć dla Boga, który daje nam zwycięstwo nad złem, a gdy upadamy, uświadamia nam, że popełniliśmy grzech? TEN, który daje nam przekonanie do naszych serc, że jesteśmy dziećmi Bożymi i obdarza nas szczęściem z tego powodu? Który sprawia, że używamy otrzymane od Boga zdolności i rozwijamy je dla Bożej chwały, a nasze życie przynosi dobry owoc w postaci miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, wstrzemięźliwości? KIM JEST SPRAWIAJĄCY W NAS TO WSZYSTKO DUCH ŚWIĘTY?

  1. Duch Święty jest Bogiem

Wiele fragmentów Pisma Świętego wskazuje wyraźnie na to, że Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty nazywany jest w Biblii Duchem Bożym (II Księga Kronik 15,1; List do Rzymian 8,9; I List do Koryntian 3,16; 12,3; I List Piotra 4,14), Duchem Pana (Księga Izajasza 11,2; Księga Ezechiela 11,5), Duchem Pańskim (Księga Sędziów 3,10; Ewangelia Łukasza, 4,18), Duchem Ojca (Ewangelia Mateusza 10,20), Duchem Boga Żywego (II List do Koryntian 3,3), Duchem Jezusa (Dzieje Apostolskie 16,7) czy Duchem Chrystusowym (List do Rzymian 8,9).

Duch Święty, tak samo jak Bóg Ojciec i Bóg Syn, posiada Boskie cechy. Tak więc jest wieczny – nie ma początku ani końca (List do Hebrajczyków 9,14; I Księga Mojżeszowa 1,1-2).  Jest wszechobecny – co oznacza, że w tym samym czasie jest wszędzie (Księga Psalmów 139,7-8). Jest wszechmocny – potrafi czynić rzeczy niemożliwe i nic nie jest dla Niego niewykonalne (Księga Zachariasza 4,6). Jest wszechwiedzący i nic nie jest przed nim zakryte (I List do Koryntian 2,10; Ewangelia Jana 14,26).

  1. Duch Święty jest osobą

Duch Święty nie jest bezosobową mocą albo „zjawą”. Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, że jest On osobą – tak samo jak Bóg Ojciec i Bóg Syn. Duch Święty posiada wyraźnie cechy osobowe – MYŚLI ( Księga Izajasza 11,2; List do Rzymian 8,27; I List do Koryntian 2,11.14-15; List do Efezjan 1,17), CZUJE (Księga Zachariasza 12,10; List do Rzymian 15,30; List do Galacjan 5,22-23), MÓWI (Ewangelia Mateusza 10,20; Dzieje Apostolskie 8,29; List do Galacjan 4,6) i CZYNI (Ewangelia Jana 14,26; Dzieje Apostolskie 8,39; 16,6-7; List do Rzymian 8,26; I List do Koryntian 12,11).

O tym, że Duch Święty jest osobą, świadczą również fragmenty Pisma Świętego  mówiące o odnoszeniu się do Ducha Świętego jak do osoby (np. okłamywaniu Go, zasmucaniu czy znieważaniu).

Biblia bardzo wiele mówi o Duchu Świętym i jego działaniu wśród dzieci Bożych. A jak to jest z Tobą, drogi Czytelniku? Czy narodzenie się na nowo z Ducha Bożego stało się już Twoim udziałem? Czy ta wspaniała Boża moc działa w Tobie? Czy rozwijasz duchowe dary i wydajesz duchowy owoc każdego dnia?

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (List do Rzymian 8,14-16).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply