KIM SIĘ STAJESZ, GDY RODZISZ SIĘ NA NOWO DO ŻYCIA Z BOGIEM


 • Jesteś dzieckiem Bożym. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12).
 • Jesteś latoroślą w Bożym krzewie. „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (Ewangelia Jana 15,5).
 • Jesteś bratem/siostrą Chrystusa. „Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” (Ewangelia Marka 3,35).
 • Jesteś solą ziemi. „Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana” (Ewangelia Mateusza 5,13).
 • Jesteś światłością świata. „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze” (Ewangelia Mateusza 5,14).
 • Jesteś ukrzyżowany z Chrystusem. „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (List do Galacjan 2,20).
 • Jesteś świątynią Ducha Świętego. „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” (I List do Koryntian 3,16).
 • Jesteś ubłogosławiony Bożymi obietnicami. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (List do Efezjan 1,3).
 • Jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem. „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (List do Rzymian 5,1).
 • Jesteś zbawiony od grzechu. „Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego” (List do Tytusa 3,5).
 • Jesteś święty. „Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa” (List do Efezjan 1,1).
 • Jesteś sługą Bożym. „Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Ewangelia Łukasza 16,13).
 • Jesteś niewolnikiem Chrystusa. „Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana; podobnie – kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa” (I List do Koryntian 7,22).
 • Jesteś przyjacielem Chrystusa. „Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję” (Ewangelia Jana 15,14).
 • Jesteś kapłanem Bożym. „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (I List Piotra 2,9).
 • Jesteś umiłowanym synem/córką Boga. „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (List do Galacjan 3,26).
 • Jesteś kupiony przez Boga za cenę krwi Chrystusa. „Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym” (I List do Koryntian 6,20).
 • Jesteś nowym stworzeniem. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (II List do Koryntian 5,17).
 • Jesteś przeznaczony do życia wiecznego. „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota” (I List Jana 5,12).
 • Jesteś szafarzem Bożym. „Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej” (I List Piotra 4,10).
 • Jesteś stworzony do dobrych uczynków. „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (List do Efezjan 2,10).
 • Jesteś członkiem ciała Chrystusa. „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami” (I List do Koryntian 12,27).
 • Jesteś członkiem Kościoła Bożego. „Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół” (List do Kolosan 1,24).
 • Jesteś częścią domu Bożego. „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (I List Piotra 2,5).
 • Jesteś ukryty w Bogu. „Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu” (List do Kolosan 3,3).
 • Jesteś synem światłości. „Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności” (I List do Tesaloniczan 5,5).
 • Jesteś nieprzyjacielem świata i szatana. „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (List Jakuba 4,4).
 • Jesteś narodzony z Boga. „Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć” (I List Jana 5,18).
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply