ARTYKUŁ WSTĘPNY – Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ARTYKUŁ WSTĘPNY 

Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas…” (Ewangelia Jana 1,14).

Słowo. Wspaniałe Boże Słowo. Bóg Swoim Słowem stworzył świat i wszystko co na nim. To znaczy Bóg razem z Jezusem i Duchem Świętym stworzył wszystko, co zostało stworzone. I to Słowo, potężne Boże Słowo, przybrało ludzką postać. Ten, który istniał od zawsze i przez którego istnieje wszystko, stał się człowiekiem. Człowiekiem jak my, z takim samym ciałem, poddanym ludzkim słabościom. Poniżonym ciałem z jego wszystkimi potrzebami, ludzkimi, naszymi, codziennymi. Jak to jest możliwe? Jak tak wspaniałe Boże Słowo mogło zamieszkać wśród zwykłych ludzi? Wielka i niepojęta jest tajemnica wcielenia. Cudowna i wszechwspaniała…

Kim jest Boże Słowo, Jezus Chrystus, który stawszy się człowiekiem zamieszkał wśród nas? Kim jest Ten, przez którego istnieje wszystko co zaistniało od początku stworzenia?

  1. Jezus Chrystus jest Synem Bożym

Wiele miejsc Pisma Świętego mówi o Jezusie jako Bożym Synu (np. Ewangelia Mateusza 8,29; Ewangelia Jana 1,18). O tym fakcie świadczy też niezwykłość Jego narodzin, życia na tej ziemi, Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, a także Jego niezwykła moc, jaką posiadał (moc nad życiem i śmiercią, nad duchami nieczystymi itd.). Jednak chyba najważniejszym dowodem na to, że Jezus jest Synem Boga, jest Jego bezgrzeszność (I List Piotra 2,22; II List do Koryntian 5,21).

  1. Jezus Chrystus jest Synem Człowieczym

Określenie to wskazuje na to, że Jezus rzeczywiście stał się człowiekiem. Przyjął ludzkie ciało i pozostawił przy tym chwałę, jaką miał u Boga, jednocześnie nie przestając być Bożym Synem. Jego ciało było takie jak nasze. Dojrzewał fizycznie i psychicznie. Miał potrzeby fizjologiczne: musiał spać, jeść, korzystać ze środków higienicznych.  Tak samo doznawał bólu i cierpienia. „Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Ewangelia Marka 10,45).

Co to znaczy dla Ciebie osobiście, drogi Czytelniku? Co oznacza to, że Jezus stał się taki jak my?

  1. Jezus jest wieczny

Jezus Chrystus nie ma początku ani końca, istniał zawsze. Mówi o tym wyraźnie Objawienie Jana 21,6: „Jam jest alfa i omega, początek i koniec”, a także List do Hebrajczyków 1,8: „Tron twój, o Boże, na wieki wieków” (kontekst tego wersetu wyraźnie mówi, że chodzi tu o Jezusa, nie o Boga Ojca). Wieczny Jezus jest także „dziedzicem wszechrzeczy” i przez Niego został stworzony wszechświat (List do Hebrajczyków 1,2). „W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, (…) wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (List do Kolosan 1,16).

  1. Jezus jest Bogiem

Tak samo, jak Bóg Ojciec i Duch Święty, Jezus Chrystus jest Bogiem. Jest to napisane w Ewangelii Jana 1,1: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”. Również Sam Jezus mówił o tym, że jest jedno               z Bogiem Ojcem (Ewangelia Jana 10,30).

Czy Jezus jest również Twoim Bogiem, drogi Czytelniku? Czy On jest Panem Twojego życia? Czy On rządzi Twoim życiem? Czy poddajesz Jemu swoją wolę?

  1. Jezus jest jedynym Zbawicielem

Jezus stał się naszym Zbawicielem umierając za nasze grzechy na krzyżu. Swoją śmiercią zapłacił za nasze winy. Teraz wybacza On grzechy każdemu człowiekowi, który w pokorze i ze szczerym sercem przychodzi do Niego w wierze i przyjmuje Go jako swojego osobistego Zbawiciela. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12).

Czy Ty już to uczyniłeś? Czy przyszedłeś do Jezusa? Czy żałowałeś za swoje grzechy i prosiłeś o ich przebaczenie? Pamiętaj, że jeżeli zrobiłeś to ze szczerego serca, to Jezus stał się Twoim osobistym Zbawicielem! Możesz cieszyć się i radować z tego, że spotkasz się z Nim w niebie!

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4,12).

  1. Jezus jest naszym jedynym Arcykapłanem

Słowo „kapłan” oznacza kogoś, kto przybliża ludzi do Boga. Jezus jest tym najwyższym arcykapłanem, ponieważ złożył ofiarę doskonałą z własnego życia za nasze grzechy (List do Hebrajczyków 7,27), tym samym przystęp do Boga został otwarty dla wszystkich ludzi, którzy przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela. „Ale Ten [Jezus] sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (List do Hebrajczyków 7,24-25).

  1. Jezus jest naszym jedynym Pośrednikiem

Tylko Jezus jest w stanie przywrócić społeczność między Bogiem a człowiekiem. „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ewangelia Jana 14,6). Do nieba można się dostać tylko przez przyjęcie Jezusa do swojego serca. Nie ma innej drogi ani innych pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus (I List do Tymoteusza 2,5).

Czy Ty też uznajesz Jezusa za jedynego pośrednika? Czy modlisz się do Boga tylko przez Jego imię? Czy wierzysz w to, że dobre uczynki nie mogą Cię zbawić, tylko krew Jezusa ma moc to uczynić? Czy jesteś przekonany o tym, że Jezus jest jedyną drogą, drogi Czytelniku?

  1. Jezus jest naszym Orędownikiem

Chociaż przyjęliśmy Jezusa do naszego serca i On jest naszym osobistym Zbawicielem, to dalej często popadamy w grzech. Dlatego potrzebujemy Jezusa jako naszego Orędownika, aby wstawiał się za nami u Boga Ojca. Zawsze możemy udać się do Niego z naszymi grzechami, gdy tylko mamy szczere, otwarte serce, a On chętnie nam przebaczy. „Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” (I List Jana 2,1).

 

W naszych rozważaniach o Jezusie starałam się pokrótce przedstawić w kilku ważnych punktach kim On jest. Oczywiście można poszczególne punkty bardzo rozwinąć i dodać wiele innych, lecz nie pozwala na to objętość niniejszego artykułu, który z założenia jest krótkim słowem wstępnym, a nie broszurką. Jednak pisząc to miałam głównie na celu, by każdy z nas czytający te słowa, mógł szczerze zastanowić się nad tym, kim jest dla Niego tak naprawdę Jezus Chrystus? Czy On jest tylko Bożym Synem, który w postaci ludzkiej przyszedł na ten świat ponad dwa tysiące lat temu? Czy może mogę szczerze wyznać nie wahając się, że On jest moim Bogiem, Zbawicielem, Arcykapłanem, Pośrednikiem i Orędownikiem? Czy On będąc jedyną drogą do Boga jest w centrum mojego życia i jest w nim najważniejszy?

Życzę wszystkim Czytelnikom, aby Jezus zawsze był najważniejszy w naszym życiu. I abyśmy mogli powtórzyć za apostołem: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (List do Galacjan 2,20).

Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply