MOJĄ SIŁĄ JEST PAN!

MOJĄ SIŁĄ JEST PAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MOJĄ SIŁĄ JEST PAN!

 

„Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek?” (Psalm 118,5-6)

 

Pan ma moc wyzwolić nas z wszelkich ucisków. „Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. W czasie głodu wybawi cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał. Bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony, a dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju. Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprawdzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku” (Księga Joba 5,19-24). Bóg jest naszym Wybawicielem z wszelkiej niedoli. „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie” (Psalm 91,1-7).

Nasz Zbawiciel nie pozwoli, by szatan i jego słudzy odnieśli nad nami duchowe zwycięstwo. „Pan światłością moją i zbawieniem moim: kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje – są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał” (Psalm 27,1-3).

Tak więc mogę zawołać z ufnością: „Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim” (Psalm 118,14). „Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam” (II Księga Mojżeszowa 15,2). „Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim” (Księga Izajasza 12,2). „Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił” (Psalm 28,7).

A gdy wyznam z radością swoje zaufanie do Pana, wówczas mogę szczerze powiedzieć z rana: „Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera, nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają” (Psalm 3,6-7) oraz równie szczerze wieczorem: „Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam Panie sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam” (Psalm 4,9).

Estera Bednarska

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply