SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VI

Broszura

RYSUNEK 5.

Widzimy tutaj serce oczyszczone i uświęcone przez łaskę i miłosierdzie Boże dla zbawionego grzesznika. To serce jest Bożą świątynią, mieszkaniem Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stało się tak zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa: ,,Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy” (Ewangelia Jana 14,23). To właśnie w naszym Zbawicielu Bóg nas błogosławi, kocha i otacza opieką, a jednocześnie napomina przez Swojego Ducha.

Ponieważ w tym sercu króluje Jezus Chrystus, wszystkie zwierzęta zostały wygnane. W ich miejsce widzimy teraz Ducha Świętego, który nazywany jest Pocieszycielem i Duchem Prawdy (Ewangelia Jana 14,16-17). Człowiek ten jest teraz winną latoroślą na krzewie winnym, którym jest Sam Pan Jezus. Nie jest on już bezużyteczny, ale przynosi owoc, ponieważ trwa w Chrystusie, a Chrystus i Jego słowa w nim (Ewangelia Jana 15,1-10). Dlatego tam, gdzie przedtem było mieszkanie grzechów, można zobaczyć ten właśnie owoc – owoc Ducha. ,,Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (List do Galacjan 5,22-23). Wierzący ten jest napełniony Duchem Świętym i dlatego ma moc zwyciężać swoje ciało razem ze wszystkimi jego żądzami i krzyżować swojego starego człowieka (List do Galacjan 5,16). Nie żyje on już w tym celu, aby korzystać z przyjemności, jakie oferuje ten świat, ponieważ w Słowie Bożym napisano: ,,Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki” (I List Jana 2,15-17). Żyje on teraz w wierze, bo ,,zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (I List Jana 5,4). Trwa również w nadziei na spotkanie się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, ponieważ Zbawiciel powiedział: ,,Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Ewangelia Mateusza 5,8).

Pamiętaj, że czyste serce może dać nam tylko Bóg! Psalmista prosił: ,,Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie” (Psalm 51,12). Żaden człowiek nie jest w stanie sam oczyścić swojego serca, bo ,,wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr” (Księga Izajasza 64,6). Natomiast gdy człowiek szczerze ugina się przed Bogiem i prosi Go, aby dał mu czyste serce, wówczas Bóg chce go na nowo ukształtować. On nie potrzebuje ludzkich przyrzeczeń, że z naszych serc uczynimy dla Niego przyzwoite mieszkanie, ponieważ sami z siebie i tak nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bóg nie chce zszywać podartych szmat naszej własnej sprawiedliwości, gdyż ,,nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego” (Ewangelia Łukasza 5,36). Nasz Niebieski Ojciec działa w inny, lepszy sposób i w związku z tym dał nam wspaniałą obietnicę: ,,I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je” (Księga Ezechiela 36,25-27). To przymierze z nami Bóg potwierdził i zapieczętował krwią Jezusa Chrystusa (patrz List do Hebrajczyków 9,11-10,18; Ewangelia Jana 6,27).

Na tym rysunku widzimy również anioła. Aniołowie są na tej ziemi po to, aby usługiwali oni ludziom, którzy odziedziczą życie wieczne (List do Hebrajczyków 1,14). Mają oni też rozkaz strzec osób bojących się Boga. Daniel, po przeżyciu nocy w lwiej jamie, złożył świadectwo, że: ,,Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny” (Księga Daniela 6,23). Anioł przyszedł też do Józefa, żeby ostrzec go przed zamiarami króla Heroda (Ewangelia Mateusza 2,13). Również anioł wyprowadził Piotra i Jana z więzienia (Dzieje Apostolskie 5,19-20; 12,7-10). Psalmista napisał: ,,Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich” (Psalm 34,8). ,,Aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej” (Psalm 91,11-12).

Nie brakuje tutaj także diabła. Trzyma się on blisko serca, ponieważ czeka na dogodną chwilę, aby powrócić do swojego byłego mieszkania. Z tego powodu apostoł Piotr nas napomina: ,,Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (I List Piotra 5,8). Bardzo często ,,szatan przybiera postać anioła światłości” (II List do Koryntian 11,14), ,,aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Ewangelia Mateusza 24,24).

Dlatego ,,poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się  do Boga, a zbliży się do was” (List Jakuba 4,7-8).

(na podstawie broszury „Serce Człowieka Albo Duchowe Zwierciadło Serca”

opr. Estera Bednarska)

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply