SERCE CZŁOWIEKA – CZ. X

Broszura

RYSUNEK 9.

Przedstawia on chrześcijanina, który walczy zwycięsko w ogniu pokus i doświadczeń. ,,Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (List do Efezjan 6,12). Pomimo tego, że kuszony jest na różne sposoby, to nie chwieje się, lecz pewnie stoi. ,,Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się” (Psalm 16,8). Jest to człowiek trwający w wierze, a do takich ludzi Jezus powiedział: ,,Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Objawienie Jana 2,10). Wierzący ten osiąga zwycięstwo w walce z diabłem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To właśnie dla tych osób Słowo Boże zawiera wspaniałe obietnice: ,,Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym” (Objawienie Jana 2,7). ,,Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci” (2,11). ,,Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje” (2,17). ,,Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną” (2,26-28). ,,Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami” (3,5). ,,Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię” (3,12). ,,Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (3,21).

Gwiazda sumienia zwycięzcy jest jasna i lśniąca. Jego serce jest przepełnione miłością, Duch Święty mieszka w nim, a anioł Boży czuwa nad nim. Chociaż szatan i jego aniołowie otaczają serce wierzącego i chcą odwieść go od prostej drogi, ich próby kończą się niepowodzeniem. Wierzący jest tak czujny, że udaje mu się zdemaskować grzech, pomimo tego, że często ukrywa się on pod płaszczykiem religii lub też zjawia się jako anioł światłości. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Słowo Boże i Duch Święty prowadzą chrześcijanina do wszelkiej prawdy (Ewangelia Jana 16,13).

Na rysunku widać także tańczącego człowieka, trzymającego w swojej ręce kubek wina, co symbolizuje świeckie przyjemności  i pokusy. Jednak to nie robi na chrześcijaninie żadnego wrażenia. Inny człowiek zadaje głęboką ranę sercu zwycięzcy. W ten sposób tak zwani ,,wierzący” ranią człowieka prawdziwie wierzącego swoimi plotkami i oszczerstwami. Na szczęście zwycięzca jest obojętny na to, co ludzie o nim mówią i zajmuje się przede wszystkim tym, co mówi Bóg w Swoim Słowie. On przypomina sobie, co powiedział Jezus: ,,Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie    i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Ewangelia Mateusza 5,11-12).

Można zaobserwować również, że pycha, miłość do pieniędzy, niemoralność i inne złe rzeczy chcą wkraść się do serca człowieka. Grzech i nasze ciało robi co tylko potrafi, aby oderwać wierzącego od miłości Bożej. Jednak chrześcijanin – zwycięzca może w radości i całkowitym zaufaniu powtórzyć za apostołem Pawłem: ,,Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (List do Rzymian 8,35.37).

Zwycięzca ubrał całą zbroję, stosując się do słów zawartych w Piśmie Świętym: ,,Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (List do Efezjan 6,13-17).

Umieszczona na rysunku otwarta sakiewka wskazuje, że wierzący ten ofiarował Panu swoje pieniądze. Zamiast tracić środki materialne na świeckie przyjemności, używa ich, aby pomóc biednym, zapłacić dziesięcinę (czyli dziesiątą część swojego dochodu oddać Bogu; zobacz Księga Malachiasza 3,8-10) oraz – w miarę swoich możliwości finansowych – oddać dobrowolne ofiary dla Pana. Bochenek chleba i ryba oznaczają, że prowadzi on czyste życie, wolne od przesady w czymkolwiek i braku umiaru. Nie upija się on alkoholem, nie pali papierosów i nie zażywa innych środków zmieniających świadomość, ale żywi się zdrowym pokarmem. Tak więc nie niszczy on swojego ciała, które jest świątynią Boga (I List do Koryntian 6,19; 3,16-17).

Chrześcijanin – zwycięzca uczęszcza regularnie na nabożeństwa do swojego Zboru, pamiętając na słowa zawarte w Piśmie Świętym: ,,I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy” (List do Hebrajczyków 10,24-25). Kocha on modlitwę zarówno w Zborze, jak i w kręgu rodzinnym czy w ukryciu, ponieważ wie, że wierzący człowiek nie może żyć bez społeczności z Bogiem (Ewangelia Łukasza 18,1; List do Rzymian 12,12; List do Efezjan 6,18; List do Filipian 4,6; List do Kolosan 4,2; I List do Tesaloniczan 5,17). Otwartą księgę, czyli Biblię, czyta i studiuje każdego dnia, aby znaleźć w niej życie, światło, wspaniałe bogactwa duchowe, mądrość oraz siłę. ,,Całe Pismo przez Boga jest natchnione  i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (II List do Tymoteusza 3,16-17). Biblia jest pochodnią dla jego nóg (Psalm 119,105), a jednocześnie mieczem, którym bije przeciwnika (List do Efezjan 6,17; List do Hebrajczyków 4,12-13). Jest ona dla niego kosztowna, bo jest chlebem życia dla jego duszy, ponieważ: ,,Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Ewangelia Mateusza 4,4). Pismo Święte jest również źródłem, w którym może się umyć i lustrem, w którym może się zobaczyć (List Jakuba 1,22-25).

Człowiek ten chętnie niesie swój krzyż, ponieważ wie, że bez krzyża nie jest możliwe pójście za Panem (Ewangelia Łukasza 9,23; 14,27). Jest przekonany o tym, że z Chrystusem zmartwychwstał do nowego życia i w związku z tym szuka tego, co jest w niebie – rzeczy wiecznych i niewidzialnych (List do Kolosan 3,1-3; List do Galacjan 2,20). Jest ,,on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie” (Psalm 1,3) oraz jak owocująca winna latorośl rosnąca na prawdziwym krzewie, którym jest Jezus Chrystus (Ewangelia Jana 15,5). Wierzący ten jest całkowicie gotowy na spotkanie ze swoim Panem, nie zna on strachu przed śmiercią, ponieważ pełnia Ducha Świętego i Boża miłość napełniają jego serce. Pod koniec swojego życia może on z pokojem i radością w sercu powtórzyć za apostołem Pawłem: ,,Czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości” (II List do Tymoteusza 4,6-8). 

(na podstawie broszury „Serce Człowieka Albo Duchowe Zwierciadło Serca”

opr. Estera Bednarska)

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply