STAŁOŚĆ BOŻYCH OBIETNIC

stałość Bożych Obietnic

 

STAŁOŚĆ BOŻYCH OBIETNIC

 

„To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja mnie ożywia.” (Psalm 119,50)

 

Nawet w najtrudniejszych chwilach życia człowiek, który żyje z Bogiem może mieć niezachwianą pewność, że Bóg dotrzyma obietnic. Pewność ta daje pocieszenie w niedoli, a spełniona obietnica sprawia ożywienie. „Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie” (Księga Jozuego 21,45). „Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał twój sługa” (II Księga Samuela 7,21). „Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał; ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza, sługę swojego” (I Księga Królewska 8,56). „Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?” (IV Księga Mojżeszowa 23,19).

Nie jest napisane w Biblii, że Bóg „być może dotrzyma obietnicy”, jak często ludzie coś obiecują, a potem zapominają o tym lub zmieniają zdanie. Nie jest napisane, że „niektórych obietnic dotrzyma”, tych łatwiejszych do spełnienia, ale dotrzyma wszystkich! Nie jest też napisane, że Boże obietnice odnoszą się tylko do niektórych wierzących, a do innych nie! „Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła” (Dzieje Apostolskie 2,39). „Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich” (List do Rzymian 4,16). „Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle” (List do Hebrajczyków 4,1). „I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem” (Dzieje Apostolskie 13,32-33). „Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej” (II List do Koryntian 1,20).

Boże obietnice są wspaniałe i zawsze pewne. A najwspanialsza spośród jego obietnic to obietnica życia z Nim w Jego chwale na wieki wieków! „A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny” (I List Jana 2,25). „Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał” (List do Hebrajczyków 10,36). „Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice” (List do Hebrajczyków 6,11-12). „Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego” (I List do Tymoteusza 4,8).

Błogosławmy więc Pana, Boga naszego, który zawsze dotrzymuje tego, co obiecał!

Estera Bednarska

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply