CZY SĄ WIĘKSZE I MNIEJSZE GRZECHY?

Czy są większe i mniejsze grzechy?

 

CZY SĄ WIĘKSZE I MNIEJSZE GRZECHY?

„Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.” (I Księga Samuela 15,23)

W powyższym wersecie możemy zauważyć, że Bóg nie dzieli grzechów na mniejsze i większe. „Każdy, kto grzeszy, umrze” (Księga Ezechiela 18,4). Kłamstwo, kradzież czy morderstwo – wszystko to jest grzechem i oddala nas od Boga. Nie ma „niewinnych” kłamstw. „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość  w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz” (Księga Izajasza 5,20). Strzeżmy się nie nazywać grzechu „pomyłką” lub „błędem”! Co nie jest dobre, jest złem, jest grzechem! „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło (…). Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo” (V Księga Mojżeszowa 30,15.19).

Są tylko dwie drogi: droga życia i droga śmierci, droga błogosławieństwa i droga przekleństwa, droga dobra i droga zła, droga światłości i droga ciemności. „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ewangelia Jana 8,12). „Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ewangelia Jana 14,6). „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Ewangelia Mateusza 7,13-14). „I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, i na ulicach naszych nauczałeś; a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych” (Ewangelia Łukasza 13,23-28).

Jest tylko droga zbawienia i droga potępienia, nie ma trzeciej drogi! Kto nie służy Bogu, ten jest sługą diabła! „Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Ewangelia Mateusza 6,24). „Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy” (Ewangelia Łukasza 16,10).

Zatem służmy Panu całym swoim sercem i nie zostawiajmy w nim miejsca na grzech!

Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply