SPRAWCA I DOKOŃCZYCIEL NASZEJ WIARY

Sprawca i dokończyciel naszej wiary

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SPRAWCA I DOKOŃCZYCIEL NASZEJ WIARY

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” (I List Piotra 2,24)

Jezus zgładził nasze grzechy na krzyżu, byśmy już dłużej nie tkwili w nich i nie byli nimi zniewoleni. „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie” (List do Galacjan 3,13). Bóg „tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (II List do Koryntian 5,21).

Tak – Ten, który nigdy nie popełnił grzechu, wziął na Siebie grzechy całego świata, aby wszyscy ludzie, którzy przychodzą do Niego, mogli zostać oczyszczeni z grzechu i żyć sprawiedliwie! „Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem” (I List do Koryntian 1,30). „Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych” (I List Piotra 2,25). „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (List do Hebrajczyków 12,1-2).

Zatem pamiętając o tym, że mamy „wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (List do Hebrajczyków 4,14-16).

Przystąpmy więc z ufnością do Jezusa, aby nas zbawił od grzechu i prowadził przez Ducha Świętego, byśmy wydawali owoc życia w prawdzie i sprawiedliwości! „Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni; nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło” (I List Piotra 3,10-12).

Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply