Kategoria: Rozważania

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23.10 „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.” (Księga Joba 42,2) Bóg może wszystko! Nie ma dla Boga sprawy, która byłaby niemożliwa do wykonania, a...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22.10 „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.” (Ewangelia Mateusza 24,35) Chwała  Panu za to! Jego Słowo trwa na wieki! Ono nigdy nie przeminie, nigdy nie stanie się przestarzałe. Biblia w...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21.10 „Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.” (Przypowieści Salomona 16,3) Tak, kiedy powierzymy nasze sprawy Panu, one będą błogosławione. Gdy poddamy nasze plany pod wolę Bożą, one się spełnią....

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20.10 „Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą.” (Psalm 16,2) Jakże piękne, jak cudowne to słowa! Bóg jest najwyższym dobrem człowieka wierzącego. Nie ma niczego wspanialszego niż...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.10 „Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; jeśli jednak jest...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.10 „Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków.” (List do Hebrajczyków 10,24) Do wierzących w Chrystusie skierowane są te słowa przestrogi i pouczenia, zawarte w powyższym wersecie....

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17.10 „Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.” (V Księga Mojżeszowa 30,14) Wspaniałe Słowo Boże jest zawsze blisko nas. Nie musimy szukać z wielkim...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16.10 „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” (I List Jana 5,4) Chwała Bogu za te wspaniałe słowa! Wiara nasza ma moc zwyciężyć...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.10 „Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.” (Księga Abdiasza 1,15) Werset ten mówi wyraźnie, że nasze złe...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.10 „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.10 „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.” (I List Piotra 2,5) My, ludzie narodzeni na nowo...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12.10 „Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.” (Księga Jeremiasza 10,23) Tak, wspaniała jest ta biblijna prawda! Chociaż ludziom częstokroć się...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.10 „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10.10 „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.” (List do Tytusa 2,11) Tak, Bóg jest dostępny dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wybranych. Łaska Boża jest ku zbawieniu każdemu człowiekowi, chociaż...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 09.10 „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.” (I List do Tymoteusza 6,10) Miłość do pieniędzy korzeniem zła… Jakże...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 08.10 „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.” (I List do Koryntian 10,23) Jakże wspaniałą sprawą jest chrześcijańska wolność! Jestem człowiekiem wolnym w Chrystusie, gdy nie poddaję...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.10.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 07.10 „Powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 06.10 „A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze „tak” będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie „nie”, abyście...

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: