Kategoria: Rozważania

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17.11 „Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.” (Ewangelia Łukasza 21,19) Jedną z najważniejszych cech dziecka Bożego, których wiele wymienionych jest w Piśmie Świętym, jest wytrwałość. Dlaczego ona jest tak ważna? Ponieważ przed Bogiem...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16.11 „Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.” (Księga Izajasza 45,6-7) Nikt i nic na...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.11 „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.” (Dzieje Apostolskie 20,35) Widzimy tutaj,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.11 „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” (Ewangelia Mateusza 18,10) Werset ten przestrzega...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.11 „Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki.” (II Księga Kronik 15,7) Ten werset we wspaniały sposób przypomina nam, chrześcijanom, że Bóg nigdy nie zapomina...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12.11 „Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja” (Psalm 117,1-2). Psalm ten jest najkrótszym psalmem Słowa Bożego, ale...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.11 „Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.” (List do Rzymian 2,1) Niestety, jak często słowa tego...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.11 „A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego.” (Ewangelia Marka 9,23) Czy przeczytałeś uważnie powyższe słowa? Czy wierzysz w to? Czy ufasz...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 09.11 „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.” (Księga Izajasza 26,3) Dziecko Boże, które jest stałego umysłu, ma wewnętrzny Boży pokój. Stałość umysłu chrześcijanina polega na tym, że...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 08.11 „Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.” (List Jakuba 3,17) Wspaniała mądrość pochodząca od Boga...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 07.11 „Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.” (List do Filipian 2,4) Jakże ważne dla nas chrześcijan powinny być te słowa! Powinniśmy dbać nie tylko...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 06.11 „Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę! A jeżeli...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 05.11 „Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.” (I List Piotra 2,10) Chwała Panu za to! My, dla których Bóg...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 04.11 „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.” (I Jana 3,18) Jakże oczywiste dla nas, ludzi wierzących, są słowa tego wersetu, ale czy pamiętamy na co dzień o nich? Czy...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 03.11 „A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 02.11 „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.” (II List do Koryntian 5,1) Wspaniała to wiadomość!...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 01.11 „Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.” (List do Rzymian 14,8) Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, żyjemy dla Pana. Jeżeli narodziliśmy się...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.10.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31.10 „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” (Dzieje Apostolskie 16,31) To perełka wśród najwspanialszych obietnic zawartych w Biblii. Uwierz, a będziesz zbawiony nie tylko Ty, ale również Twoi...

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: