ARTYKUŁ WSTĘPNY – „JA UCZYNIĘ CIĘ ODPOWIEDZIALNYM ZA JEGO KREW”

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

ARTYKUŁ WSTĘPNY

„JA UCZYNIĘ CIĘ ODPOWIEDZIALNYM  ZA JEGO KREW”

Przewodni fragment Pisma Świętego: „Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie – a Ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy on umrze z powodu swojej winy, i nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych czynów, których dokonał, lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał się ostrzec, a ty uratowałeś swoją duszę.” (Księga Ezechiela 3,18-21)

 

Zastanówmy się chwilę, do kogo Bóg mówi w tym fragmencie Swojego Słowa? Czy te Słowa skierowane są tylko do proroka Ezechiela? Lub może do wszystkich proroków starotestamentowych? Odpowiedzialność za krew niewierzącego człowieka. Odpowiedzialność za krew Brata, Siostry, którzy schodzą z Bożej drogi i upadają w grzech. Odpowiedzialność za ich życie. Odpowiedzialność za ich śmierć. Za to, co stanie się z nimi w wieczności. Tam, gdzie nie ma drugiej szansy. Zatem, na kim ciąży ta straszna ODPOWIEDZIALNOŚĆ? Kto jest tym prorokiem, kto jest tym Bożym stróżem?

Jezus powiedział: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ewangelia Mateusza 28,19-20). Czy te Słowa odnoszą się tylko do jedenastu uczniów Jezusa? Nic podobnego! „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” – zwraca się apostoł Piotr do wierzących ludzi pochodzących z pogan (I List Piotra 2,9). To my – Ty i ja – mamy głosić ludziom Chrystusa. To my – Ty i ja – jesteśmy odpowiedzialni za ludzką krew. Zbawiciel nasz „chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (I List do Tymoteusza 2,4). A jak mogą zostać zbawieni, jeżeli nie słyszeli Bożego Słowa? „A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (List do Rzymian 10,14). Zwiastujmy Chrystusa, podobnie jak apostoł Piotr: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz” (Dzieje Apostolskie 2,38-41). Zwiastujmy bez względu na wszystko, pamiętając o naszej odpowiedzialności za ludzką krew! „Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów” (List Jakuba 5,19-20). Niech Słowo Boże w naszym wnętrzu będzie jak ogień, którego nie zdołamy ugasić! „A gdy pomyślałem: Nie wspomnę o nim i już nie przemówię w Jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem” (Księga Jeremiasza 20,9).

Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply