ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.12.2022

Rozważania Biblijne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

26.12 „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” (Ewangelia Jana 1,14)

Słowo. Wspaniałe Boże Słowo. Bóg Swoim Słowem stworzył świat i wszystko co na nim. To znaczy Bóg razem z Jezusem i Duchem Świętym stworzył wszystko, co zostało stworzone. I to Słowo, potężne Boże Słowo, przybrało ludzką postać. Ten, który istniał od zawsze i przez którego istnieje wszystko, stał się człowiekiem. Człowiekiem jak my, z takim samym ciałem, poddanym ludzkim słabościom. Poniżonym ciałem z jego wszystkimi potrzebami, ludzkimi, naszymi, codziennymi. Jak to jest możliwe? Jak tak wspaniałe Boże Słowo mogło zamieszkać wśród zwykłych ludzi? Wielka i niepojęta jest tajemnica wcielenia. Cudowna i wszechwspaniała…

Kim jest Boże Słowo, Jezus Chrystus, który stawszy się człowiekiem zamieszkał wśród nas? Kim jest Ten, przez którego istnieje wszystko co zaistniało od początku stworzenia?

  1. Jezus Chrystus jest Synem Bożym

Wiele miejsc Pisma Świętego mówi o Jezusie jako Bożym Synu (np. Ewangelia Mateusza 8,29; Ewangelia Jana 1,18). O tym fakcie świadczy też niezwykłość Jego narodzin, życia na tej ziemi, Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, a także Jego niezwykła moc, jaką posiadał (moc nad życiem i śmiercią, nad duchami nieczystymi itd.). Jednak chyba najważniejszym dowodem na to, że Jezus jest Synem Boga, jest Jego bezgrzeszność (I List Piotra 2,22; II List do Koryntian 5,21).

  1. Jezus Chrystus jest Synem Człowieczym

Określenie to wskazuje na to, że Jezus rzeczywiście stał się człowiekiem. Przyjął ludzkie ciało i pozostawił przy tym chwałę, jaką miał u Boga, jednocześnie nie przestając być Bożym Synem. Jego ciało było takie jak nasze. Dojrzewał fizycznie i psychicznie. Miał potrzeby fizjologiczne: musiał spać, jeść, korzystać ze środków higienicznych. Tak samo doznawał bólu i cierpienia. „Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Ewangelia Marka 10,45).

  1. Jezus jest wieczny

Jezus Chrystus nie ma początku ani końca, istniał zawsze. Mówi o tym wyraźnie Objawienie Jana 21,6: „Jam jest alfa i omega, początek i koniec”, a także List do Hebrajczyków 1,8: „Tron twój, o Boże, na wieki wieków” (kontekst tego wersetu wyraźnie mówi, że chodzi tu o Jezusa, nie o Boga Ojca). Wieczny Jezus jest także „dziedzicem wszechrzeczy” i przez Niego został stworzony wszechświat (List do Hebrajczyków 1,2). „W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, (…) wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (List do Kolosan 1,16).

  1. Jezus jest Bogiem

Tak samo, jak Bóg Ojciec i Duch Święty, Jezus Chrystus jest Bogiem. Jest to napisane w Ewangelii Jana 1,1: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”. Również sam Jezus mówił o tym, że jest jedno               z Bogiem Ojcem (Ewangelia Jana 10,30).

  1. Jezus jest jedynym Zbawicielem

Jezus stał się naszym Zbawicielem umierając za nasze grzechy na krzyżu. Swoją śmiercią zapłacił za nasze winy. Teraz wybacza On grzechy każdemu człowiekowi, który w pokorze i ze szczerym sercem przychodzi do Niego           w wierze i przyjmuje Go jako swojego osobistego Zbawiciela. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12). „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4,12).

  1. Jezus jest naszym jedynym Arcykapłanem

Słowo „kapłan” oznacza kogoś, kto przybliża ludzi do Boga. Jezus jest tym najwyższym Arcykapłanem, ponieważ złożył ofiarę doskonałą z własnego życia za nasze grzechy (List do Hebrajczyków 7,27), tym samym przystęp do Boga został otwarty dla wszystkich ludzi, którzy przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela. „Ale Ten [Jezus] sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (List do Hebrajczyków 7,24-25).

  1. Jezus jest naszym jedynym Pośrednikiem

Tylko Jezus jest w stanie przywrócić społeczność między Bogiem a człowiekiem. „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ewangelia Jana 14,6). Do nieba można się dostać tylko przez przyjęcie Jezusa do swojego serca. Nie ma innej drogi ani innych pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus (I List do Tymoteusza 2,5).

  1. Jezus jest naszym Orędownikiem

Chociaż przyjęliśmy Jezusa do naszego serca i On jest naszym osobistym Zbawicielem, to dalej często popadamy w grzech. Dlatego potrzebujemy Jezusa jako naszego Orędownika, aby wstawiał się za nami u Boga Ojca. Zawsze możemy udać się do Niego z naszymi grzechami, gdy tylko mamy szczere, otwarte serce, a On chętnie nam przebaczy. „Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” (I List Jana 2,1).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Kolejna pomoc humanitarna trafiła do najbardziej potrzebujących chrześcijańskich niewolników w fabryce cegieł!

💝💝💝Pakistan, Jhang – 22 grudnia 2022 r.💝💝💝

This slideshow requires JavaScript.

💝💝💝Kochani! Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację tego projektu. Pomoc otrzymało 25 skrajnie ubogich rodzin💝💝💝
💝💝💝Wszystkie działania na miejscu prowadził i koordynował, nauczyciel nauk społecznych i wolontariusz Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS 0000705635 Shahid Anosh. 💝💝💝
💝💝💝
Shahid Anosh zajmuje się również mniej uprzywilejowaną i zmarginalizowaną społecznością, w której dzieci są pozbawiane wartościowej żywności i właściwej opieki zdrowotnej.😥😥😥 W tej chwili w jednej wiosce do której przychodzi aby spędzić z nimi czas jest 25 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Pakistan boryka się z trudnymi warunkami ekonomicznymi, które dotknęły wiele lokalnych społeczności, cierpią one głód i ubóstwo oraz żyją poniżej granicy ubóstwa. Kryzys covidowy, niedawne powodzie i sytuacja polityczna mają negatywny wpływ na ludzi, którzy są zatrudnieni na co dzień jako pracownicy domowi, pracownicy cegielni, pracownicy dla osób niepełnosprawnych i jako opiekunowie ludzi zdegradowanych społecznie.😥😥😥 (Więcej o pracy Shahid’a Anosh’a wśród dzieci i potrzebujących można przeczytać tutaj: https://fundacja-fileo.pl/poznajcie-dzieci-ktore-cierpia…/ )💝💝💝
💝💝💝Jeśli podoba się Państwu to co robimy i pragniecie by tego typu projekty żywnościowe były nadal realizowane, zachęcamy do wsparcia.💝💝💝

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Pomoc dla dzieci z Jhang”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Więcej informacji dotyczących projektów Fundacji „FILEO” można uzyskać:
mgr Estera Skworcz-Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply