ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.08.2022

Rozważania Biblijne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

08.08 „Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Ewangelia Jana 20,29)

Cóż to za wiara, gdy widzimy? Trudno nie wierzyć w coś, co się widzi własnymi oczami, chyba że przypuszczamy, iż nie jest to rzeczywistość, lecz złudzenie optyczne bądź sen. Prawdziwa „wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (List do Hebrajczyków 11,1).

I o ludziach mających taką właśnie wiarę mówi Jezus, że są błogosławieni. Ludziach mających stuprocentową pewność, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem, ludziach, którzy przyjęli Go do swego serca, bowiem Chrystus wypowiada te słowa w kontekście Swojego zmartwychwstania. Aby lepiej zrozumieć nasz dzisiejszy werset biblijny, przytoczmy cały fragment, z którego on pochodzi: „A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Ewangelia Jana 20,24-29).

Zatem, kto jest błogosławiony? Ty i ja – drogi Czytelniku, jeżeli uwierzyliśmy w Jezusa i przyjęliśmy Go do swego serca! Jesteśmy wówczas błogosławionymi przez Samego Pana! A jakie błogosławieństwa dał nam Bóg? Przeczytajmy poniższy fragment Pisma Świętego, który zawiera wiele wspaniałych błogosławieństw duchowych, jakie Bóg Ojciec dał i jeszcze da nam, Jego dzieciom: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego” (List do Efezjan 1,3-14).

Chwalmy więc Boga naszego, który dał nam wspaniałe obietnice na przyszłość, a dużą część tych cudownych obietnic spełnia już teraz w naszym życiu!

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply