ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.07.2022


17.07 „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.” (Ewangelia Jana 15,5)

My, dzieci Boże, jesteśmy jak latorośle w krzewie winnym, którym jest Sam Jezus Chrystus. I podobnie jak gałęzie w oddzieleniu od krzewu nie są w stanie wydać owocu, bo nie ma w nich wtedy życia, są suche, tak i my bez Jezusa nie jesteśmy w stanie nic uczynić. „Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie” (Ewangelia Jana 15,4).

Jacy jesteśmy bez Boga, o tym mówi dobitnie prorok Izajasz: „I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr” (Księga Izajasza 64,6). Nie tylko nasze uczynki, ale nawet nasze myśli bez Boga są niewłaściwe: „Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” (II List do Koryntian 3,5-6).

Tak, tylko w trwając w Jezusie jesteśmy zdolni myśleć i czynić jak Jego słudzy! Trwając w Jezusie, jesteśmy członkami Jego ciała, którym jest Kościół Boży. „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami” (I List do Koryntian 12,27). „Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem” (List do Efezjan 5,23).

Dlatego będąc gałęziami w krzewie winnym, którym jest Jezus Chrystus i członkami ciała Jego, którego On jest Głową, trwajmy w Nim! „Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna” (Ewangelia Jana 15,6-11).

„Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani” (List do Filipian 4,1).

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply