SERCE CZŁOWIEKA – cz. III

RYSUNEK 2.

Obrazuje przekonane i otwarte serce czyli takie, które zaczyna szukać Jezusa. Przedstawiony na tym rysunku anioł trzyma miecz ? symbol słowa pochodzącego od Boga. ,,Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca? (List do Hebrajczyków 4,12).

W drugiej ręce anioła umieszczona jest czaszka. Ma to na celu przypominanie grzesznikowi o tym, że wszyscy musimy umrzeć, ponieważ ,,zapłatą za grzech jest śmierć? (List do Rzymian 6,23). Pamiętaj o tym, że nasze ciało, które tak bardzo kochamy, odżywiamy, pielęgnujemy i upiększamy, któremu poświęcamy mnóstwo czasu, pewnego dnia umrze i zostanie zjedzone przez robactwo. Za to nasz duch i dusza, na które tak mało zwracamy uwagi, będą żyć zawsze i kiedyś będą musiały się zjawić przed Bożym sądem (Ewangelia Mateusza 25,31-46; Objawienie Jana 20,11-15). Wtedy się okaże, gdzie spędzimy wieczność ? w niebie czy w piekle.

Na tym rysunku widzimy grzesznika, który zaczyna słuchać słowa od Boga i otworzył swoje serce dla miłości Bożej. Duch Święty częściowo oświeca to serce i w związku z tym sumienie człowieka budzi się. Słowo Boże mówi: ,,Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus? (List do Efezjan 5,14). Pan Jezus, który jest światłem, chce całkowicie zawładnąć tym sercem i wypędzić z niego całą ciemność, czyli szatana i wszystkie grzechy. ,,Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota? (Ewangelia Jana 8,12).

Jeżeli ten rysunek pokazuje obraz twojego własnego serca, to pozwól Jezusowi, pozwól światłości wejść do niego i całkowicie je oświecić, a wówczas zostaniesz wyzwolony od ciemności. Nigdy nie możesz wypędzić zła swoim ludzkim wysiłkiem czy też swoją mądrością, ponieważ: ,,Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił? (List do Efezjan 2,8-9). Jedynym najprostszym, najpewniejszym, najszybszym i jednocześnie najbardziej radykalnym sposobem pozbycia się ciemności jest wpuszczenie światła do serca. Gdy to uczynisz, wtedy ,,światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą? (Księga Izajasza 60,19). To Jezus jest słońcem, słońcem sprawiedliwości. Prorok powiedział: ,,Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory? (Księga Malachiasza 3,20).

Pamiętaj, że twoje serce jest przeznaczone na to, aby być świątynią Bożą, Bożym domem. ,,Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?? (I List do Koryntian 3,16). Bóg pragnie przebywać w twoim sercu, upiększyć je, napełnić Duchem Świętym, swoją miłością, radością, pokojem. On powiedział: ,,Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim? (II List do Koryntian 6,16).

Wiedz o tym, że Jezus przyszedł na świat nie tylko po to, aby odpuścić nam nasze grzechy. Przyszedł także w tym celu, żeby uwolnić nas od mocy i panowania grzechu, ponieważ ,,każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie? (Ewangelia Jana 8,34-36).

Tak więc nie pozostawaj dłużej w niewoli grzechu. Pozwól Jezusowi, żeby cię uwolnił!

(na podstawie broszury ?Serce Człowieka Albo Duchowe Zwierciadło Serca?

opr. Estera Bednarska)

Print Friendly, PDF & Email