SERCE CZŁOWIEKA cz.II

Ten rysunek przedstawia serce człowieka niewierzącego, którego Pismo Święte nazywa grzesznikiem. Jest to serce kierowane przez boga tego świata, czyli szatana oraz przez pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia (I List Jana 2,15-17). Rysunek pokazuje prawdziwy obraz serca w taki sposób, w jaki Bóg je widzi. Czerwone oczy przedstawionego na nim człowieka świadczą o nadużywaniu alkoholu. Na ten temat napisane jest wPrzypowieściach Salomona 23,29-35: ,,Kto mówi: Biada! Kto mówi: Ach!  U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo  w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę?.

Ludzkie serce przedstawione na tym rysunku zamieszkują różne zwierzęta, które obrazują poszczególne grzechy popełniane przez człowieka. Pamiętaj o tym, że serce jest mieszkaniem grzechów, to właśnie tam one powstają. Powiedział nam o tym wyraźnie Jezus Chrystus: ,,Albowiem  z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka?  (Ewangelia Marka 7,21-23).

Paw

Na tym rysunku jest obrazem grzechu pychy zamieszkującego  w sercu człowieka. Grzech ten popełnił  syn jutrzenki ? anioł Boży, który  chciał stać się równy Bogu. Z powodu tego grzechu został on strącony z nieba i od tego czasu jest nieprzyjacielem Boga ? diabłem (Księga Izajasza 14,9-17; Księga Ezechiela 28,12-17).

Grzech pychy występuje u ludzi często i można go zauważyć  w różnych dziedzinach życia człowieka. Na przykład niektórzy ludzie są dumni ze swoich zasobów materialnych, inni ze swojej wiedzy lub wykształcenia, jeszcze inni  z osiągnięć politycznych, kulturowych, sportowych czy artystycznych (zobacz: budowa wieży Babel, I Księga Mojżeszowa 11,1-9). Jednak Bóg nienawidzi wszystkich powyżej wymienionych przyczyn naszej dumy, ponieważ te sprawy zasłaniają nam Boga, oddalają nas od Niego i zabierają nam wiele czasu, który powinniśmy oddać Bogu do Jego dyspozycji. Pan Bóg mówi nam w Swoim Słowie: ,,Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie? (Księga Jeremiasza 9,22-23). Pamiętaj o tym, że: ,,Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje? (I List Piotra 5,5) oraz że: ,,pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną? (Przypowieści Salomona 16,18).

Kozioł

To śmierdzące zwierzę kierujące się pożądaniem. Na tym rysunku jest on obrazem wszystkich grzechów o podłożu seksualnym: pornografii, prostytucji, cudzołóstwa, homoseksualizmu, kazirodztwa i tym podobnych. W ostatnim czasie coraz więcej osób popełnia te grzechy, ponieważ niektóre z nich stały się powszechnie akceptowane i nie są już uważane za coś złego, ale są wyznacznikiem nowoczesnej ,,moralności? (albo raczej jej braku) w naszym tak zwanym cywilizowanym świecie. Wzmaganiu się tych grzechów sprzyja również oficjalne promowanie seksu pozamałżeńskiego przez telewizję, internet, literaturę czy wreszcie styl życia znanych i podziwianych osób. Poza tym już nasz Pan Jezus Chrystus przepowiedział, że nasze czasy będą takie, jak czasy Sodomy i Gomory, w których  powszechny był między innymi grzech homoseksualizmu oraz utrzymywania pozamałżeńskich kontaktów seksualnych (I Księga Mojżeszowa 19,4-9; Ewangelia Łukasza 17,26-29).

W czasach, gdy obowiązywało prawo mojżeszowe, za popełnienie grzechu natury seksualnej skazywano na śmierć przez ukamienowanie ? taką karę ustanowił sam Bóg (II Księga Mojżeszowa 22,19; III Księga Mojżeszowa 18,6-30; V Księga Mojżeszowa 22,13-29). Chociaż obecnie większość grzechów tego rodzaju jest społecznie akceptowana, należy pamiętać, co Bóg mówi na ten temat w Swoim Słowie: ?Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. (?) Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. (?) Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe    i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?? (I List do Koryntian 6,12-20). ?Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście? (I List do Koryntian 3,17).

Świnia

To brudne i żarłoczne zwierzę, które symbolizuje wszelkiego rodzaju uzależnienia. Uzależnienie to nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności. Terminem tym określa się obecnie nie tylko patologiczne nadużywanie środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna), ale także wiele innych zachowań, takich jak: nadmierne objadanie się i inne zaburzenia odżywiania, uzależnienie od gier hazardowych, telewizji, internetu, muzyki, seksu, a nawet pracy. W czasach, gdy obowiązywało prawo mojżeszowe, pijaństwo i obżarstwo karane były śmiercią przez ukamienowanie (V Księga Mojżeszowa 21,18-21). Sam Bóg ustanowił taką surową karę. Nie powinieneś więc mieć wątpliwości, że uleganie któremukolwiek z nałogów jest grzechem, ponieważ uzależnienie powoduje, że ludzie stają się niewolnikami danej substancji lub zachowania. ,,Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje? (II List Piotra 2,19). Pamiętaj o tym, że: ,,Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli? (List do Galacjan 5,1). ,,Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha? (List do Efezjan 5,17-18). ?Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście  nie czynili tego, co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne;o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy? (List do Galacjan 5,16-25). 

Tak więc nie ulegaj nałogom, ale karm się Bożym Słowem, pij ze źródła wody żywej, którą daje nam Jezus Chrystus. Nasz Zbawiciel zaprasza ciebie właśnie dzisiaj: ,,Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije? (Ewangelia Jana 7,37). ,,Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie!? (Księga Izajasza 55,1). ,,Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu? (Ewangelia Jana 4,14).

Żółw

Jest symbolem lenistwa, obojętności oraz odkładania ważnych spraw i decyzji na później. O konsekwencjach lenistwa zostało wiele napisane w Przypowieściach Salomona (na przykład 6,6-11; 10,4-5; 21,25; 26,13-16). Nasza ludzka natura jest bardzo obojętna na to, co oferuje nam Bóg. Większość ludzi wcale nie szuka Boga, nie chce się nawrócić do Jezusa i nie wierzy obietnicom zawartym w Piśmie Świętym. Pamiętaj o słowach Pana Jezusa, który powiedział: ,,Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą? (Ewangelia Łukasza 11,9-10). ,,Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują? (Ewangelia Mateusza 7,13-14). To właśnie lenistwo i obojętność przeszkadzają ludziom wejść na tę wąską drogę, przeszkadzają w przyjęciu Jezusa za swojego Zbawiciela. Pamiętaj, jeżeli Jezus puka do drzwi twojego serca; otwórz Mu je właśnie teraz, w tej chwili. ,,Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną? (Objawienie Jana 3,20). Nie odkładaj tej decyzji na jutro, ponieważ może już być dla ciebie za późno. Jutro możesz nie żyć i znaleźć się w piekle, a stamtąd nie ma powrotu (przeczytaj podobieństwo o bogaczu i Łazarzu, Ewangelia Łukasza 16,19-31). Już nigdy nie dostaniesz szansy, żeby się nawrócić i pójść do nieba. Nigdy!

Oprócz lenistwa, obojętności i odkładania ważnych spraw na później żółw wyobraża również okultyzm. Okultyzmem nazywa się wszystkie formy wróżbiarstwa, astrologię, jasnowidztwo, chiromancję, posługiwanie się medium, wywoływanie duchów i diabła, korzystanie z horoskopów. W prawie mojżeszowym karą za uprawianie okultyzmu była śmierć (II Księga Mojżeszowa 22,18).Nie ma wątpliwości, że czynienie tego typu praktyk jest grzechem, ponieważ wyraźnie występują one przeciwko przykazaniom Boga:,,Nie będziesz miał innych bogów obok mnie? (II Księga Mojżeszowa 20,3). ,,Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.? (V Księga Mojżeszowa 6,4-5).

Wielu współczesnych ludzi ulega pokusie i szuka szczęścia nie w Bogu, lecz w okultyzmie. Dlatego radzą się jasnowidzów, chiromantów, tarocistów. Zajmują się astrologią, wierzą w horoskopy i zabobony, a przed podjęciem ważnych decyzji konsultują je z wróżbitami. Kiedy mają problemy zdrowotne, wówczas udają się do okultystycznych uzdrowicieli, którzy są narzędziami w rękach demonów. Niektórzy posuwają się do tego, że oddają swoją duszę szatanowi w celu zdobycia władzy lub majątku.

Należy pamiętać o tym, że praktykowanie okultyzmu w jakiejkolwiek formie prowadzi do zniewolenia człowieka przez diabła. Historia Izraela mówi nam, że gdy ludzie odwracali się od Boga, wtedy zawsze oddawali się bałwochwalstwu (Księga Sędziów 2,11-23; II Księga Kronik 28,1-6; Księga Jeremiasza 19,1-15; Księga Ozeasza 11,1-2). Tak więc w Piśmie Świętym można wyraźnie zaobserwować prawidłowość, że odejściu od Boga towarzyszy wzrost okultyzmu.

Biblia jednoznacznie potępia praktyki okultystyczne jako grzechy, które zamykają ludziom wejście do nieba (List do Galacjan 5,20; Objawienie Jana 22,15). V Księdze Mojżeszowej czytamy: ,,Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz,ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił? (18,9-14).

Tak więc, gdy masz poważne problemy, gdy znajdujesz się w sytuacji,z której nie widzisz wyjścia, wówczas nie zwracaj się do wróżbitów, jasnowidzów czy uzdrowicieli, lecz do Boga, a On na pewno tobie pomoże. Pamiętaj o słowach napisanych w Biblii: ,,U Boga wszystko jest możliwe? (Ewangelia Mateusza 19,26). ,,Zaufaj Panu z całego swojego serca  i nie polegaj na własnym rozumie!? (Przypowieści Salomona 3,5). ,,Polegaj na Panu, a On cię wspomoże? (Przypowieści Salomona 20,22). ,,Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was ? mówi Pan ? myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie? (Księga Jeremiasza 29,11-13).

Podczas gdy czytasz tę broszurę, Bóg mówi do ciebie wzywając cię do pokuty i wejścia na wąską drogę prowadzącą do nieba. Lecz duch żółwia, który jest obecny w tobie, namawia cię, abyś odłożył decyzję o przyjęciu Pana Jezusa za swojego Zbawiciela i stara się napełnić twoje serce wątpliwościami: ,,Co powie moja rodzina, przyjaciele i koledzy, gdy się nawrócę? Jakie będzie moje życie, gdy nie będę już chodzić na imprezy, pić i palić??. Zamiast widzieć ogromne bogactwo, które jest w Chrystusie, jego cudowny pokój, jego nieopisaną radość, jego nieskończoną miłość, zbawiającą łaskę i życie wieczne, ty widzisz tylko te sprawy i rzeczy, które będziesz musiał porzucić, gdy pozwolisz Jezusowi wejść do twojego serca. To strach przed ludźmi i przed zmianą powoduje, że dalej jesteś niewolnikiem grzechu i szatana. Pomimo tego, że boisz się śmierci, to jednak nie chcesz się nawrócić. Wiedz o tym, że Jezus umarł, aby,,przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli? (List do Hebrajczyków 2,14-15). Pamiętaj, że właśnie ten duch, który cię odpycha od Jezusa i powoduje, że z dnia na dzień odkładasz decyzję o nawróceniu zatwardza twoje serce coraz bardziej, aż w końcu stanie się ono tak twarde, jak skorupa żółwia.

Lampart

To dzikie i okrutne zwierzę wyobraża gniew i nienawiść. Te uczucia często rządzą ludzkim sercem i niejednokrotnie prowadzą do złych czynów,a czasami nawet przestępstw. Możesz próbować panować nad złością i nawet niejednokrotnie może ci się to udawać, ale jest niemożliwe, żebyś uwolnił się od niej całkowicie bez pomocy Jezusa. Dlatego najlepiej zrobisz, jeżeli przyznasz się przed Bogiem do tego, że masz problem z tym uczuciem i poprosisz Go o udzielenie ci wsparcia w tej sprawie. Pamiętaj o tym, że złość okazuje się nie tylko poprzez wrzaski, przekleństwa, bicie i rzucanie przedmiotami. Emocja ta ma wiele odcieni. Na przykład jeżeli jesteśmy na kogoś źli, to często obrażamy się i nie odzywamy do tej osoby. Zdarza się też, że celowo ,,zapominamy? o prośbach danej osoby i w ten sposób robimy jej na złość. Innym rodzajem okazywania gniewu jest wyśmiewanie się z kogoś, obwinianie go i zawstydzanie lub też różnego typu szantażowanie i manipulowanie. Niezależnie od tego, którą odmianą okazywania złości się posługujesz, popełniasz grzech. ,,Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego? (Psalm 37,8). ,,Okrutna jest zapalczywość  i niepohamowany jest gniew? (Przypowieści Salomona 27,4). ,,Teraz odrzućcie   i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych? (List do Kolosan 3,8).

Jest wielu ludzi, którzy zostali głęboko skrzywdzeni przez innych i z tego powodu odczuwają silny gniew i nienawiść. Niektórzy z nich próbują radzić sobie z tymi uczuciami zagłuszając je przy pomocy alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość i nie zdają sobie sprawy z tego, że ,,smoczym jadem jest wino ich, okrutną trucizną żmij? (V Księga Mojżeszowa 32,33). Inni ludzie są opętani pragnieniem zemsty  i nie zastanawiają się nad jej konsekwencjami. Wiedz o tym, że Bóg mówi: ,,Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę? (V Księga Mojżeszowa 32,35). ,,Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu? (List do Rzymian 12,19). ,,Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego? (III Księga Mojżeszowa 19,18). Pamiętaj, że Bóg tylko wtedy przebaczy ci twoje grzechy, jeżeli ty przebaczysz ludziom to, co złego uczynili tobie. Powiedział to bardzo wyraźnie sam Pan Jezus: ,,A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych? (Ewangelia Marka 11,25-26).

Tak więc módl się do Boga o to, żebyś mógł przebaczyć ludziom wszystkie krzywdy, których od nich doznałeś, a wówczas twoje serce wypełni prawdziwy Boży pokój i zostaniesz uwolniony od gniewu i nienawiści.

Wąż

Jest przebiegłym zwierzęciem będącym symbolem zazdrości. To właśnie szatan z powodu zazdrości, że nie jest już blisko Boga, że został strącony z nieba (Księga Izajasza 14,9-17), przybrawszy w ogrodzie Eden postać węża nakłonił do grzechu Ewę i tym samym udało mu się zburzyć doskonałą łączność i harmonię pomiędzy Bogiem a człowiekiem (I Księga Mojżeszowa 3,1-24).Konsekwencje upadku człowieka  są straszne ? od tego momentu nasze ciała podlegają grzechowi i śmierci: ,,Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli? (List do Rzymian 5,12). Tak więc zazdrość szatana w połączeniu z nieposłuszeństwem człowieka przyczyniła się do upadku w grzech wszystkich ludzi.

Pismo Święte ukazuje nam wiele przykładów zazdrości i ich negatywnych następstw. To zazdrość Kaina wobec Abla doprowadziła do pierwszego w historii człowieka bratobójstwa (I Księga Mojżeszowa 4,1-16). Zazdrość braci stoi też u podstaw planów zabójstwa Józefa, które ostatecznie kończą się sprzedaniem go Ismaelitom do niewoli (I Księga Mojżeszowa 37,1-36). Także król Saul powodowany uczuciem zazdrości wkłada wiele wysiłku w to, żeby zamordować Dawida (I Księga Samuela 18,6-24,23; 26,1-25). Wreszcie zazdrość odgrywa również fundamentalną rolę w historii zbawienia człowieka ? Pan Jezus został wydany na śmierć krzyżową przez zawiść arcykapłanów (Ewangelia Mateusza 27,18; Ewangelia Marka 15,10).

Widzimy więc, że skutki ludzkiej zazdrości mogą być straszne. Także dzisiaj często zazdrościmy innym ? bogactwa, zdrowia, szczęścia, popularności, ale czy warto? Zwróć uwagę na to, co mówi psalmista: ,,Co do mnie ? omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem,    a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. (?) Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą. Bo przecież jam zawsze z tobą; tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały? (Psalm 73).

Pamiętaj ? nie zazdrość, ponieważ uczucie to powoduje tylko zło!,,Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn? (List Jakuba 3,16).

Ropucha

Wyobraża ona chciwość i miłość do pieniędzy. Wiedz o tym, że:,,Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia? (I List do Tymoteusza 6,7-10).

Chciwi ludzie nie są gotowi na to, żeby pomóc ubogim i potrzebującym,a przecież Bóg powiedział: ,,W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem? (V Księga Mojżeszowa 15,11). Próbują oni wszelkimi środkami zagarnąć dobra materialne i nie myślą przy tym zupełnie o tym, że bogactwo jest chwilowe i przemijające; zapominają o słowach Jezusa Chrystusa: ,,Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną? (Ewangelia Mateusza 6,19-20). Często przez większą część swojej egzystencji zajęci są oni robieniem kariery i pomnażaniem pieniędzy, nie myśląc zupełnie o tym, co najistotniejsze ? o swoim zbawieniu i życiu po śmierci. Pewnego dnia ktoś z tłumu poprosił Pana Jezusa: ,,Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje, i powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty? (Ewangelia Łukasza 12,13-21). Widzimy więc, że z powodu chciwości tego człowieka jego życie zostało skrócone, to miłość do pieniędzy przyczyniła się do jego śmierci. 

W Piśmie Świętym można spotkać również inne przykłady chciwości i jej negatywnych konsekwencji. Podczas zdobycia Jerycha Bóg zabronił ludowi brać dla siebie cokolwiek z łupu, jednak Achan wziął złoto, srebro i płaszcz. Skutkiem tego czynu było przegranie wojny z nieprzyjaciółmi oraz ukamienowanie Achana i całej jego rodziny (Księga Jozuego 6,18-19; 7,1-26).Także synowie kapłana Heliego z chciwości przywłaszczali sobie to, co nie należało do nich, lecz do Boga. Następstwem była ich bliska śmierć oraz odsunięcie rodziny od urzędu kapłańskiego (I Księga Samuela 2,11-4,22). Wreszcie Judasz z powodu miłości do pieniędzy zdradził Pana Jezusa, a gdy uświadomił sobie, jak podle postąpił, powiesił się (Ewangelia Mateusza 26,14-16, 26,47-50; 27,3-10).

Powyższe przykłady pokazują nam wyraźnie, jakie okropne mogą być konsekwencje dążenia do wzbogacenia się. Oczywiście nie oznacza to, że mamy żyć w ubóstwie czy posiadać jak najmniej dóbr materialnych, ale że nie powinniśmy przywiązywać zbyt dużej wagi do pieniędzy. Przecież nie zapewnią nam one wejścia do nieba, a nadmierne myślenie o nich powoduje tylko problemy. Pan Jezus powiedział: ,,Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? (?) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia? (Ewangelia Mateusza 6,25-34).

Szatan

On panuje nad sercem człowieka nienawróconego, sercem zniewolonym przez grzech. Jest bogiem tego świata i ojcem kłamstwa. Jezus powiedział do Żydów: ,,Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo          w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcąi ojcem kłamstwa? (Ewangelia Jana 8,44). Pamiętaj, że kłamać można nie tylko swoim językiem, ale także czynami. Każdy obłudnik jest kłamcą, ponieważ udaje kogoś, kim nie jest. Psalmista powiedział: ,,Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan? (Psalm 5,7).

Nie myśl, że tylko ,,poważne? kłamstwa są grzechem. Każde kłamstwo jest złe, również tak zwane ,,niewinne?. Wiedz o tym, że:,,Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi? (Przypowieści Salomona 6,16-19). Tak więc widzimy, że kłamstwo dla Boga jest czymś wstrętnym. Słowo Boże wymienia je wśród grzechów, które zamykają ludziom wejście do nieba: ,,Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je? (Objawienie Jana 22,15).

Pamiętaj ? Bóg nie może kłamać! Jezus Chrystus powiedział: ,,Ja jestem droga i prawda, i żywot? (Ewangelia Jana 14,6).

Gwiazda

Wyobraża ona sumienie w każdym ludzkim sercu. Na tym pierwszym rysunku jest ono czarne, złe i prawdopodobnie zasypia z powodu ciągłego popełniania tych samych i świadomych grzechów. Jest ono tak mocno zaślepione i zepsute, że nie jest już w stanie ocenić swojego własnego postępowania. To złe sumienie jest czasami spokojne, a czasami niepewne  i zmieszane. Oskarża ono człowieka w przypadku, gdy powinno go usprawiedliwić, a usprawiedliwia, kiedy ma go oskarżać (List do Rzymian 2,15). Jest ono takie, jak gdyby było wypalone rozżarzonym żelazem. Apostoł Paweł dobitnie ostrzega przed ludźmi mającymi takie sumienie: ,,A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku? (I List do Tymoteusza 4,1-2).

Pamiętaj ? tylko nawrócenie do Jezusa może uwolnić człowieka od złego sumienia! W Słowie Bożym napisano: ,,Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, (?) wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą? (List do Hebrajczyków 10,19-22).

Oko Boże

Widzi wszystko, co dzieje się w sercu człowieka. Nic nie może się ukryć przed Jego płomiennym wzrokiem. Oznacza to, że Bóg zna wszystkie nasze słowa, czyny, myśli i zamiary. W Piśmie Świętym jest napisane: ,,Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe (Psalm 139,4). ,,Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było? (Psalm 139,16). ,,I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę? (List do Hebrajczyków 4,13).

Tak więc nikt nie może schować się przed Bogiem ? to niemożliwe!

Małe języki ognia

Umieszczone są wokół serca i przedstawiają Bożą miłość, która otacza grzesznika. Oznacza to, że chociaż Bóg nienawidzi grzechu, to jednocześnie kocha grzesznika i chce ,,aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy? (I List do Tymoteusza 2,4).Pan ,,okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania? (II List Piotra 3,9). Bóg powiedział w Swoim Słowie: ,,Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował? (Księga Ezechiela 18,21-22). ,,Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!? (Księga Ezechiela 18,32).

Te małe języki ognia mówią nam także o mocy krwi Jezusa Chrystusa. Pamiętaj, że Jezus ,,wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją? (Objawienie Jana 1,5), że ,,krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu? (I List Jana 1,7). Nasz Zbawiciel ,,wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu? (List do Hebrajczyków 9,12-14).

Anioł

Aniołowie są ,,służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? (List do Hebrajczyków 1,14). Na tym rysunku anioł oznacza posłańca Bożego Słowa. Bóg wysyła go, ponieważ chce rozmawiać z człowiekiem zniewolonym przez grzech, pragnie, aby człowiek nawrócił się i żeby Boże światło i Boża miłość mogły wejść do jego serca.

Gołąb

To symbol Ducha Świętego. Jest on umieszczony poza sercem, ponieważ nie może mieszkać w sercu grzesznika. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: ,,Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki ? Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie? (Ewangelia Jana 14,16-17). ,,A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony? (Ewangelia Jana 15,8-11).

Jeżeli powyżej opisany rysunek ukazuje stan twojego własnego serca, a nie chcesz pójść do piekła, to nie pozostaje ci nic innego, jak nawrócenie, czyli przyjście do Jezusa i przyjęcie Go za swojego Zbawiciela. Właśnie teraz, w tym momencie uklęknij, módl się, wołaj do Pana, otwórz dla niego swoje serce  i pozwól Mu tam wejść. Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i że twoje grzechy oddzieliły cię od Niego. Uwierz w to, że tylko ofiara Jezusa na krzyżu może cię uratować od piekła. Żałuj za swoje grzechy i bądź gotowy na prawdziwą zmianę swojego życia. Następnie poprzez wiarę przyjmij Boże przebaczenie i dar życia wiecznego. Dokładnie w tej chwili pomódl się tą modlitwą: Mój Boże, wyznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojego zbawienia. Wierzę, że tylko ofiara Jezusa na krzyżu może mnie zbawić. Szczerze żałuję za swoje grzechy i odwracam się od wszystkiego, o czym wiem, że jest złe. Pokornie proszę Cię o przebaczenie i oczyszczenie mnie z grzechów. Wierzę, ż Jezus poniósł karę za moje winy, a następnie zmartwychwstał dla mojego zbawienia. Przyjmuję od Ciebie dar życia wiecznego i ? z Twoją pomocą ? obiecuję Ci służyć do końca mojego życia.     W imię Jezusa. Amen.

Jeżeli pomodliłeś się szczerze, to możesz być pewny tego, że w tej chwili stałeś się Bożym dzieckiem i zostałeś zbawiony. Biblia mówi: ?Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony? (Dzieje Apostolskie 16,31). ,,Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego? (Ewangelia Jana 1,12).

Teraz Pan dał ci nowe serce i nowego ducha. Przyrzekł to przecież w swoim słowie: ,,I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem? (Księga Ezechiela 36,26-28).

(na podstawie broszury ?Serce Człowieka  Albo Duchowe Zwierciadło Serca?

opr. Estera Bednarska)

Print Friendly, PDF & Email