PRAWDZIWE ODDZIELENIE OD ŚWIATA

Nasz Pan przykazał każdemu wierzącemu, aby oddzielił się od wszystkiego, co jest duchowo nieczyste. Widzimy to w II Liście do Koryntian 6,17 i w innych miejscach Biblii. Ci chrześcijanie, którzy są temu posłuszni, są naprawdę szczęśliwi. Szatan nie chce, aby chrześcijanie byli oddzieleni dla Boga. Zawsze próbuje dzielić to, co Bóg chce złączyć i łączyć to, co Bóg chce, aby było rozdzielone. Na przykład: Bóg chce, aby wszyscy wierzący byli jedno, szatan zaś wie, że chrześcijanie są mocni, kiedy są jedno. Udało mu się rozdzielić wierzących, dając im różne pojęcia i opinie o tym, czego uczy Biblia. Bóg również chce, aby chrześcijanin był oddzielony od niewierzących, ale szatan bardzo się stara temu zapobiec. W Liście do Rzymian 12,2 czytamy, że nie powinniśmy dostosowywać się do norm tego świata. Ale co Duch rozumie przez słowo ?świat?? Przeczytaj I List Jana 2,16 i zastanów się nad trzema rzeczami, które należą do tego świata:

1) pożądliwość ciała

2) pożądliwość oczu

3) pycha życia.

W I Liście Jana 5,19 widzimy, że cały świat jest rządzony przez szatana. Ten świat to ludzie, miejsca, przyjemności i zajęcia, z których wykreślono Boga. Podejście świata było widoczne pod krzyżem Golgoty, kiedy ludzie tego świata krzyczeli: ?Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!? Ludzie należący do tego świata ukrzyżowali naszego Zbawiciela i nigdy się nie upamiętali z tego grzechu. Dlatego Bóg potępił ten świat i będzie on zniszczony, kiedy Chrystus powróci jako Sędzia (Dzieje Apostolskie 17,31; Objawienie Jana 19). Bóg Ojciec wybrał chrześcijan z tego świata. Nasze ciała są wciąż tutaj, ale Bóg oddzielił nas od świata (Ewangelia Jana 17,6). Pan Jezus Chrystus posyła nas z powrotem do świata, abyśmy składali świadectwo o Nim (Ewangelia Jana 17,18), mimo, że nie należymy do świata (Ewangelia Jana 17,16). Powinniśmy żyć jak pielgrzymi i wychodźcy w tym świecie (I List Piotra 2,11).

Obrazy oddzielenia w Starym Testamencie

Już w pierwszym rozdziale Biblii pojawia się obraz oddzielenia, gdy Bóg oddzielił światłość od ciemności (I Księga Mojżeszowa 1,4). O oddzieleniu czytamy również w III Księdze Mojżeszowej 22,9-11.

Bóg powiedział Izraelitom, aby nie robili trzech rzeczy:

1) Nie powinni siać dwóch rodzajów ziarna na tym samym polu.

2) Nie wolno im zaprzęgać woła i osła razem w jedno jarzmo. Jedno zwierzę było czyste, a drugie nieczyste (III Księga Mojżeszowa 11,4-8).

3) Nie powinni nosić odzieży wykonanej z dwóch różnych materiałów, jak wełna i len.

Możemy uczyć się z tego, że Bóg nie chce, abyśmy mieszali ze sobą rzeczy, które są sobie przeciwne. Bóg osobiście oddzielił Izraelitów od Egipcjan (II Księga Mojżeszowa 11,7) i nakazał im, aby nie zawierali małżeństw z ludźmi z otaczających ich narodów (V Księga Mojżeszowa 7,3.4).

Bóg nakazał chrześcijanom, aby oddzielili się od świata

Niemożliwe jest, aby ktoś służył dwom panom w tym samym czasie! Oznacza to, że nie możemy służyć jednocześnie Bogu jak i mamonie (rzeczom materialnym) (Ewangelia Mateusza 6,24). Paweł przestrzega nas, abyśmy nie mieli nic wspólnego z ludźmi, którzy robią niegodne, grzeszne rzeczy, ale raczej powinniśmy te rzeczy karcić (List do Efezjan 5,11). Powiedział również, aby chrześcijanie odwrócili się od grzechu (II Tymoteusza 2,19). Jak mogę równocześnie kochać świat i Boga Ojca (I List Jana 2,15)?

Wiele innych wierszy uczy tej prawdy, ale te, które przytoczyliśmy, są wystarczające, aby pokazać, że Bóg chce, aby wierzący byli oddzieleni od tego świata, który odrzuca i nie przyjmuje ich Pana. Chrześcijanie nie powinni łączyć się z niewierzącymi w ich przyjemnościach, w małżeństwie, w biznesie lub w uwielbianiu Boga. To wcale nie znaczy, że chrześcijanie powinni usunąć się i żyć we własnym kręgu. Musimy dzień po dniu żyć wśród ludzi tego świata tak, aby móc przyprowadzić ich do Chrystusa, ale nie musimy wchodzić w żadne układy czy spółki z nimi.

Są dwa rodzaje rzeczy ziemskich: 1) te, które są grzeszne i 2) te, które są bezwartościowe. Pierwszy rodzaj jest zawsze zły. Drugi natomiast jest zły wtedy, kiedy te rzeczy stają się zbyt ważne dla nas i poświęcamy im zbyt dużo czasu.

Chrześcijanie często się zastanawiają, czy pewne rzeczy są właściwe czy nie. Biblia dokładnie nie mówi, że powinniśmy to lub owo zrobić, lub tego czy owego nie robić. Co zatem powinniśmy zrobić z tymi rzeczami? Oto cztery proste pytania, które pomogą nam przebadać te rzeczy:

  1. Czy ta rzecz jest na chwałę Bożą? (Zobacz: I List do Koryntian 10,31).
  2. Czy jeśli to zrobię, to postąpię wbrew jakiejś ogólnej zasadzie, o której naucza Pismo Święte?
  3. Czy jeśli to zrobię, przyniesie to coś dobrego?
  4. Czy mogę prosić Boga, aby to pobłogosławił?

Nasze odpowiedzi na te pytania pokażą nam jasno, czy ta rzecz jest właściwa czy też nie.

Skutek oddzielenia od świata

Oddzieleni chrześcijanie cieszą się społecznością, mocą i błogosławieństwem naszego Pana. Może nie wyglądają na takich, którym się dobrze powodzi na tym świecie, ale Bóg obiecał im trzy cudowne rzeczy, dlatego, że byli posłuszni Jego nakazowi z II Listu do Koryntian 6,14-16. Przeczytaj te wiersze.

1) Obiecał ich przyjąć. Przyjął ich już przedtem jako grzeszników (Ewangelia Łukasza 15,2), ale teraz przyjmuje ich jako świętych, aby cieszyli się słodką społecznością z Nim.

2) Obiecał być dla nich Ojcem. Oddzielony wierzący wie i cieszy się tym, że Bóg jest jego Ojcem.

3) On, Pan Wszechmocny, powiedział, że będą oni Jego synami i córkami. To imię Boga ?Pan Wszechmocny? mówi, że przez swoją moc Bóg będzie ochraniał posłuszne dzieci i pomoże im Mu służyć.

W Starym Testamencie czytamy o wielu prawdziwych wierzących, którzy nie byli posłuszni temu nakazowi, aby całkowicie oddzielić się od świata. Lot był prawdziwym dzieckiem Bożym (zobacz: II List Piotra 2,7.8), ale żył w społeczności z ludźmi tego świata i był przyjacielem mieszkańców Sodomy (I Księga Mojżeszowa 19). Salomon łączył się z pogańskimi kobietami i brał wiele z nich za żony, a one odciągnęły go od Boga (I List do Koryntian 11,1-4). Jehoszafat podpisał umowę handlową z bezbożnym Achazjaszem. Skutek był taki, że stracił statki i swoje duchowe błogosławieństwo (II Księga Kronik 20,35-37).

Mamy możliwość cieszyć się bliską społecznością z Panem Jezusem Chrystusem. Jeśli z niej skorzystamy, odrzucimy wszystko co ten świat nam oferuje, ponieważ Pan Jezus Chrystus sam zaspokaja wszystkie nasze potrzeby fizyczne i duchowe.

Print Friendly, PDF & Email