DUCH ŚWIĘTY

Od kiedy istnieje na świecie Duch Święty?

 1. Duch Święty jako jedna z osób Trójcy Świętej jest odwieczny; działał On podczas stworzenia świata (I Księga Mojżeszowa 1,2).
 2. Później, w okresie starotestamentowym napełniał On proroków             i niektórych królów w celu wykonania przez nich pewnych zadań       (II Księga Mojżeszowa 31,3; IV Księga Mojżeszowa 27,18; Księga Sędziów 3,10; 11,29; I Księga Samuela 10,6; 16,13-14; II Księga Samuela 23,2; II Księga Królewska 2,15; Księga Izajasza 48,16; Księga Daniela 6,4; Księga Micheasza 3,8).
 3. Przez Ducha Świętego Pan Jezus został poświadczony i namaszczony   i Duch Święty w Nim działał (Ewangelia Mateusza 1,20; Ewangelia Łukasza 4,18; Dzieje Apostolskie 10,38).
 4. W całej swojej pełni Duch Święty objawił się w dniu Zielonych Świąt, gdy zstąpił na wiernych zgromadzonych w Jerozolimie. Od tamtej pory wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, otrzymują dar Ducha Świętego. On mieszka i działa w sercach dzieci Bożych (Księga Joela 3,1-5; Ewangelia Jana 7,38-39; 14,16-17; 15,26; 16,7;  Dzieje Apostolskie 2,1-4.15-18; List do Efezjan 1,13).

Co Biblia mówi nam o istocie i działaniu Ducha Świętego?

 1. Duch Święty jest Osobą Boską, jak i dwie pozostałe Boskie Osoby (Bóg-Ojciec, Bóg-Syn). W Biblii nazywany jest ? tak samo jak Ojciec i Syn ? również Bogiem.
 2. Ojciec jest Bogiem (Ewangelia Jana 6,27);
 3. Syn jest Bogiem (List do Hebrajczyków 1,8);
 4. Duch Święty jest Bogiem (Dzieje Apostolskie 5,3-4).

Duch Święty określany jest ogólnie jako trzecia Osoba Trójcy Świętej.

 • Działanie Ducha Świętego:
 • naucza i składa świadectwo (Ewangelia Jana 14,26),
 • słyszy, mówi, zwiastuje (Ewangelia Jana 16,13),
 • powołuje (Dzieje Apostolskie 13,2),
 • udziela darów (I List do Koryntian 12,1),  
 • wstawia się za nami (List do Rzymian 8,26).          
 • Do Ducha Świętego można się też odnosić tak, jak do Osoby. Można Go:
 • okłamywać (Dzieje Apostolskie 5,3),
 • kusić (Dzieje Apostolskie 5,9),
 • zasmucać (List do Efezjan 4,30),
 • znieważać (List do Hebrajczyków 10,29),
 • sprzeciwiać Mu się (Dzieje Apostolskie 7,51),
 • ale również być Mu posłusznym (Dzieje Apostolskie 5,32).

Gdyby Duch Święty był tylko samą mocą, to moglibyśmy się nią posługiwać. Jednakże jako Osobie musimy Mu być posłuszni i stać do Jego dyspozycji.

Jakie zadania specjalne ma do wypełniania Duch Święty?

 1. Duch Święty odwodzi ludzi od grzechu i prowadzi do pokuty ? zmiany sposobu myślenia (Ewangelia Jana 16,8-9). On też sprawia, że człowiek rodzi się na nowo (Ewangelia Jana 3,5).
 2. On daje pewność, że jest się dzieckiem Bożym (List do Rzymian        8,9.14-16; II List do Koryntian 1,22; 5,5; List do Efezjan 1,13-14).
 3. Duch Święty uświęca wierzących (I List do Tesaloniczan 4,3; I List Piotra 1,2).
 4. Duch Święty mieszka w Kościele Bożym i w każdym wierzącym         (I List do Koryntian 3,16; 6,19).
 5. Od Ducha Świętego otrzymujemy dary duchowe (I List do Koryntian 12,1.7-11).
 6. Duch Święty sprawia duchowy owoc w Bożych dzieciach (List do Galacjan 5,22).
 7. Duch Święty chce kierować ludźmi wierzącymi (Ewangelia Mateusza 10,20; Ewangelia Łukasza 2,26; 12,12; Ewangelia Jana 16,13; Dzieje Apostolskie 8,28-29; 10,19-20; 20,22-23).
 8. Duch Święty wstawia się za nami (List do Rzymian 8,25-27).
 9. Najważniejszym zadaniem Ducha Świętego jest uwielbianie Pana Jezusa (Ewangelia Jana 16,14-15).

Komu dany jest Duch Święty?

 1. Duch Święty dany jest wszystkim ludziom, którzy w pokucie (zmiana sposobu myślenia) i wierze przyjmą dzieło Jezusa dokonane przez Niego na Krzyżu  na Golgocie (Ewangelia Jana 3,5-6; List do Rzymian 5,5).
 2. Jeżeli człowiek posiada Ducha Świętego, to wolą Boga jest, aby Duch ten żywo w Nim działał (Ewangelia Jana 3,34; Dzieje Apostolskie 1,8; List do Rzymian 8,13-14; List do Galacjan 5,16.25; List do Efezjan 5,18; II List do Tymoteusza 1,7).  

Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego?

 1. Duch Święty darowuje nam i utrzymuje w nas wiarę w Pana Jezusa            (I List do Koryntian 6,11; II List do Koryntian 4,13; List do Galacjan 6,8).
 2. Tylko przez Ducha Świętego można prawdziwie się modlić (Ewangelia Jana 4,24; List do Rzymian 8,26-27).
 3. Tylko przez Ducha Świętego można dobrze rozumieć Biblię (Ewangelia Jana 14,26; 16,13; I List do Koryntian 2,10-16).
 4. Tylko przez Ducha Świętego można poznać Jezusa Chrystusa (I List do Koryntian 12,3; II List do Koryntian 3,17-18).

Po czym poznaje się, że człowiek posiada Ducha Świętego?

Poznaje się to po owocu Ducha. Jest to coś więcej niż dobre uczynki, które spełnia człowiek zmysłowy ? nie mający Bożego Ducha. ?Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich? (Ewangelia Mateusza 7,17-20). ?Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość?  (List do Galacjan 5,22-23).

Czy można działać przeciwko Duchowi Świętemu?

Tak! Według Nowego Testamentu istnieje:

 1. Gaszenie Ducha (I List do Tesaloniczan 5,19).
 2. Zasmucanie Ducha (List do Efezjan 4,30).
 3. Sprzeciwianie się Duchowi (Dzieje Apostolskie 7,51).
 4. Okłamywanie Ducha (Dzieje Apostolskie 5,3).
 5. Kuszenie Ducha (Dzieje Apostolskie 5,9).
 6. Znieważanie Ducha (List do Hebrajczyków 10,29).

Co powiedziane jest w Biblii o chrzcie Duchem Świętym?

W Biblii powiedziane jest wyraźnie, że każdy, kto z całego serca uwierzył w Pana Jezusa, natychmiast otrzymuje Ducha Świętego, co jest jednoznaczne     z ochrzczeniem Duchem Świętym. Na podstawie Biblii  nie można udowodnić, że po nawróceniu i narodzeniu się na nowo należy oczekiwać jeszcze otrzymania Ducha Świętego albo też liczyć na specjalne ochrzczenie Duchem (Ewangelia Jana 7,38-39; Dzieje Apostolskie 10,44-48; 15,8-9; I List do Koryntian 12,13; List do Galacjan 3,14; List do Efezjan 1,13-14).

źródło: Pytania i Odpowiedzi Biblijne ? Pr. Zbiorowa

Print Friendly, PDF & Email