Werset na dzień 09.06.2020

„Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.”

List Jakuba 3,17
Werset na dzień 08.06.2020

„I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego; mam bowiem wiele ludu w tym mieście.”

(Dzieje Apostolskie 18,9-10)
Werset na dzień 07.06.2020

„Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność  i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę! A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli.”

Księga Jeremiasza 13,16-17
Werset na dzień 06.06.2020

„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”

List Jakuba 5,16
Werset na dzień 05.06.2020

„Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.”

I List Piotra 2,10
Werset na dzień 04.06.2020

„Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.”         

(I Jana 3,18)
Werset na dzień 03.06.2020

„Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”

I List Jana 5,3
Werset na dzień 02.06.2020

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.”

List do Hebrajczyków 10,35
Werset na dzień 01.06.2020

„Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi.”

List do Kolosan 3,23
Werset na dzień 29.05.2020

„Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.”

Ewangelia Marka 3,28-29
Werset na dzień 28.05.2020

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.”

Ewangelia Mateusza 5,6
Werset na dzień 27.05.2020

„Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.”

Księga Izajasza 59,1-2
Werset na dzień 26.05.2020

„Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!”

V Księga Mojżeszowa 4,39
Werset na dzień 25.05.2020

„Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.”

Przypowieści Salomona 30,6
Werset na dzień 24.05.2020

„U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje.”

Psalm 3,9
Werset na dzień 23.05.2020

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”

„Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.”

Księga Joba 42,2
Werset na dzień 22.05.2020

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.”

(Ewangelia Mateusza 24,35)
Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”

„Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.”

Przypowieści Salomona 16,3