Rozważania Biblijne 04.05.2022

04.05 „Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.” (I Księga Mojżeszowa 2,7)

W wersecie tym widzimy, że tylko Pan Bóg miał udział w stworzeniu człowieka i że stworzył go jakby w dwóch etapach: po pierwsze – ukształtował z prochu ziemi i po drugie – tchnął w niego życie. Biblia odpowiada też wyraźnie na pytanie, dlaczego Bóg nas stworzył: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” (I Księga Mojżeszowa 1,26-28). „Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni” (I Księga Mojżeszowa 5,1-2).
Tak więc, dlaczego Bóg nas stworzył? Abyśmy byli podobni do Niego i abyśmy panowali nad wszelkim innym stworzeniem. Zatem my, ludzie, jesteśmy ukoronowaniem stworzenia Bożego – jedynie my zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, i jedynie my zostaliśmy stworzeni, by panować! Cóż za niesamowite miłosierdzie Boże! Jakże wspaniała Jego łaskawość!
Jednakże to jeszcze nie wszystko – Bóg ma dla nas o wiele więcej wspaniałości, gdyż jako ukoronowanie Jego stworzenia tylko my możemy zostać zbawieni. Tak, żadne inne stworzenie na niebie, na ziemi i pod ziemią nie jest w stanie dostąpić tej łaski. Tylko człowieka Bóg obdarza zbawieniem! „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi” (List do Tytusa 2,11). „I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (List do Efezjan 2,5-9). „A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” (List do Hebrajczyków 1,13-14).
Zatem skłońmy nasze głowy przed Panem, Bogiem naszym i oddajmy Mu chwałę, śpiewając razem z psalmistą: „Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego: owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!” (Psalm 8,5-10).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply