Rozważania Biblijne 03.05.2022

03.05 „Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.” (Ewangelia Mateusza 12,50)

Czyż to nie wspaniała wiadomość dla nas? Przecież „ktokolwiek” w tym wersecie obejmuje i Ciebie, i mnie! Wszystkich, którzy postępują tak, jak chce Bóg. Jezus „wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!” (Ewangelia Mateusza 12,49). Jeżeli czynimy wolę Bożę, to jesteśmy najbliższą rodziną Jezusa. Nie dalekimi krewnymi, lecz braćmi i siostrami! Bóg „tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci” (List do Rzymian 8,29). „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (List do Galacjan 3,26). „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12).
Przyjrzyjmy się teraz dokładniej naszemu przewodniemu wersetowi na dzień dzisiejszy. Kto jest rodziną Jezusa? Ten, kto czyni wolę Bożą. Tam nie jest napisane to, co wielu ludzi dzisiaj głosi: kto wyzna grzechy Jezusowi i poprosi Go, żeby wszedł do jego serca, już jest dzieckiem Bożym. Nie! Nic takiego nie ma w Biblii! Jeżeli uważasz, że jesteś dzieckiem Bożym, bo kiedyś pomodliłeś się tak zwaną modlitwą nawrócenia, a nie czynisz tego, co chce Bóg – jest bardzo prawdopodobne, że nigdy się nie nawróciłeś. Wiele osób pod wpływem emocji wyznaje Bogu swoje grzechy, ale ich życie wcale się nie zmienia. Dzieje się tak, ponieważ wyznanie grzechów w tym przypadku nie płynie ze szczerego serca przekonanego o swojej grzeszności, lecz pod wpływem chwilowego wzruszenia, na przykład chrześcijańskiej pieśni, świadectwa nawrócenia czy też ewangelizacji. Jezus powiedział: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Ewangelia Mateusza 7,21-23). „Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego” (I List Jana 3,7-10). „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu” (List Jakuba 1,22-25).
Zatem pełnijmy wolę Bożą, będąc wykonawcami Jego Słowa, dziećmi Bożymi, a braćmi i siostrami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply