Rozważania Biblijne 06.04.2022

06.04 „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ewangelia Mateusza 28,19-20)

Jakże ważny nakaz daje Jezus w tym fragmencie Swojego Słowa! Jednak po tym poleceniu zaraz następuje obietnica: „jestem z wami po wszystkie dni”. Gdyby Jezus nie był z nami, wypełnienie nakazu misyjnego nie byłoby możliwe. Lecz On jest, był i będzie z Tobą! On Cię nigdy nie opuści! „Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich!” (Psalm 124,2-6).
Błogosławiony Pan, który zawsze jest z nami, gdy my jesteśmy z Nim! Błogosławiony Pan, który dał Ducha Świętego do naszych serc, abyśmy mieli odwagę i siłę do głoszenia ludziom Ewangelii Bożej! „Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” (List do Rzymian 10,15). Ale kto ma być zwiastunem nowiny o Jezusie Chrystusie? Czy tylko wybrani? Ci, którzy potrafią mówić piękne kazania i mają dar przekonywania? Absolutnie nie! Każdy, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa, powinien dążyć do naśladowania Go we wszystkim!
„A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi” (Ewangelia Marka 8,34-38). „Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował” (I List do Koryntian 9,16). „A gdy pomyślałem: Nie wspomnę o nim i już nie przemówię w Jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem” (Księga Jeremiasza 20,9). „Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie – a Ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy on umrze z powodu swojej winy, i nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych czynów, których dokonał, lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał się ostrzec, a ty uratowałeś swoją duszę” (Księga Ezechiela 3,18-21).
Zatem bądźmy wiernymi naśladowcami naszego Zbawiciela, zwiastujmy Słowo Boże, pragnijmy całym sercem, by jak najwięcej osób przyszło do Jezusa i znalazło ratunek przed wiecznym potępieniem, a Bóg nigdy nas nie opuści!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply