O RZECZACH PRZYSZŁYCH – CZ. II

Co stanie się później w świecie niebieskim?
Później nastąpi przyjście Pana Jezusa na ziemię w wielkiej mocy i chwale, w czym wezmą też udział przebywający w niebie zbawieni (List do Kolosan 3,4). Objawienie się oznacza Jego przyjście w chwale na ziemię (Objawienie 19,11 i nast.).
Kiedy to nastąpi?
Przed tym muszą zajść na ziemi pewne wydarzenia, które będą miały tam miejsce już po porwaniu. Będzie to nadejście czasu ucisku i wystąpienie antychrystusowej mocy i osoby, a wreszcie wielki bunt przeciwko Bogu i Panu Jezusowi, jak również wojna przeciwko wierzącym w Mesjasza Żydom i przeciwko miastu Jerozolimie (bitwa na miejscu zwanym Armagedon; Objawienie Jana 16,12-15; 19,11 i nast.).
Jakie będzie następne wydarzenie na ziemi po porwaniu?
Z rozruchów pośród narodów wyłoni się człowiek silny i mający wielki wpływ na ludzi, który w ramach świata znanego za czasów Jezusa, stworzy potężne państwo. Stworzy on też pozorny pokój, w którym będzie uczestniczył również lud Izraela. Zawrze też przymierze z Izraelem i zagwarantuje mu pokój i bezpieczeństwo (Księga Daniela 9,27; I List do Tesaloniczan 5,3).
Kim jest ten władca świata, który ma nadejść?
Będzie to człowiek, któremu szatan użyczy całej swojej mocy, tak polityczno-wojskowej, jak gospodarczej i religijnej, która skupi się cała w tej jednej osobie (Objawienie Jana 13 roz.). Zasiądzie on nawet w świątyni w Jerozolimie i zniesie kult ofiarny Żydów, podając się za Boga i oznajmiając, że cały świat musi paść przed nim na twarz i oddawać mu cześć (II List do Tesaloniczan 2,4; Księga Daniela 9,27b; Objawienie Jana 13,8).
Czy wierzący Żydzi również będą czcili tego człowieka?
Nie! Odmówią składania mu pokłonu. Będzie to miało ten skutek, że złamie on przymierze pokoju zawarte z Izraelem i zabije wielu wierzących Żydów (Księga Daniela 7,21a; 9,27; Objawienie Jana 13,6 i nast.).
Co jednak powie na to Bóg?
W tym czasie Bóg będzie sprawował Sąd nad wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza nad tą antychrystusową mocą. Rozpoczną się dni gniewu Bożego.
Jakiego rodzaju będą to sądy?
W Objawieniu Jana opisana jest następująca kolejność tych sądów:
1) Sądy pieczęci (roz. 6)
2) Sądy trąb (roz. 8)
3) Czasze gniewu (roz. 16)
4) Sąd nad wielką wszetecznicą i Babilonem (roz. 17 i 18)
5) Bitwa na miejscu zwanym Armagedon, gdy nadejdzie Sam Pan (roz. 16,16).
Czy lud Izraela również będzie podlegał Sądowi Bożemu?
Tak, nastanie wtedy czas utrapienia dla Jakuba (Księga Jeremiasza 30,7), zwany również „czasem wielkiego ucisku” (Księga Daniela 12,1; Ewangelia Mateusza 24,21). Według wypowiedzi proroka Daniela czas ten trwa jeden tydzień (tydzień = siedem lat), to jest siedem lat podzielonych na dwa razy po trzy i pół roku. Przez pierwsze trzy i pół roku trwać będzie przymierze ostatniego dyktatora świata z Izraelem (Księga Daniela 9,24). Po tym czasie złamie on to przymierze (Księga Daniela 9,27b), tak że następne trzy i pół roku przyniosą Izraelowi najcięższe prześladowania (Objawienie Jana 11,2; 13,5; trzy i pół roku = czterdzieści dwa miesiące, czyli czas utrapienia dla Jakuba – Księga Jeremiasza 30,7).
Jak skończy się ten czas wielkiego ucisku?
Dyktator świata – w Biblii zwany „zwierzę” (Objawienie Jana 13,1 i nast.) – z pomocą szatana, który zrzucony zostanie wtedy z nieba na ziemię (Objawienie Jana 12,9), wezwie wszystkich królów świata na wielką wojnę przeciwko Jerozolimie i ludowi Bożemu, a nawet przeciwko Samemu Bogu (Objawienie Jana 16,13 i nast.). Na równinie Megiddo pod miastem Armagedon zbiorą się wrogie Bogu wojska. Część ich wtargnie do Jerozolimy. Wtedy Pan Jezus zejdzie z nieba z zastępami Swego niebieskiego wojska i zniszczy wszystkich wrogów. Sam zjawi się na Górze Oliwnej, jak to zostało już dawniej przepowiedziane (Księga Zachariasza 14,4; Dzieje Apostolskie 1,11). Wtedy Pan odbuduje Swoje ziemskie królestwo pokoju, Tysiącletnie Królestwo, w którym panować będą naprawdę pokój i bezpieczeństwo (Księga Izajasza 32,17; Księga Jeremiasza 23,6; 33,16; Księga Ozeasza 2,18; Księga Zachariasza 14,11).
Kto będzie uczestniczył w Tysiącletnim Królestwie?
Wszyscy z Izraela i z pozostałych narodów, którzy wierzą w Mesjasza (List do Rzymian 15,9-12; Księga Izajasza 60,3; Księga Jeremiasza 4,2; Księga Micheasza 4,2; Księga Zachariasza 2,11; 8,22). Wierzący Żydzi będą w czasach ucisku zwiastowali Ewangelię o nadchodzącym Królestwie Jezusa (Ewangelia Mateusza 24,14) i wielu ludzi uwierzy temu zwiastowaniu. W Objawieniu Jana 7,9 i nast. widzimy ten tłum zbawionych z narodów.

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: