CIERPIENIA

„Skąd wzięły się cierpienia?” – zastanawiają się ludzie. Inni mówią: „Gdzie jest miłość Boża? Dlaczego On dopuszcza, że ja muszę cierpieć?”. Matka czworga nieletnich dzieci, której mąż zmarł, narzeka: „Co za niesprawiedliwość, że zostałam osamotniona. Czy istnieje Bóg?”.
Pochodzenie zła i cierpień to problem, który nurtuje wielu ludzi. Różnie wyjaśniają ten problem. Niektórzy uważają, że Bóg jest miłosierny, jednak tak oddalony od człowieka, że w nikłym stopniu wpływa na jego los. Porównują, że im dalej od słońca, tym słabsze działanie jego promieni i mniej ciepła. Tak i też człowiek znalazł się daleko od Boga.
Z kolei następni wyjaśniają, że we wszechświecie istnieje walka pomiędzy złem a dobrem. Walka na razie jeszcze nie została rozstrzygnięta. Jednak dobro zatryumfuje i skończą się cierpienia i wszelka niesprawiedliwość.
Natomiast Słowo Boże wyjaśnia nam, dlaczego i kiedy ludzie rozpoczęli cierpieć. Biblia mówi, że Bóg stworzył nas na Swoje wyobrażenie. Człowiek był szczęśliwy i zdrowy. Równocześnie był wolną istotą. Miał prawo grzeszyć lub nie grzeszyć. Człowiek to nie robot, ale osoba. Może podejmować samodzielne decyzje. Z tej wolności pochodzi ryzyko złej decyzji.
Bóg zamierzał mieć z nami społeczność. Ta społeczność zapewniała człowiekowi szczęśliwe i wieczne życie bez cierpień. Jednakże Bóg nie chciał, aby ta społeczność była z przymusu, ale według dobrowolnego wyboru. Otrzymaliśmy więc dar wolności. Człowiek będąc nieposłuszny Bogu, zerwał społeczność z Nim. Konsekwencją tej decyzji są cierpienia i zło. Człowiek, a nie Bóg, jest odpowiedzialny za tę decyzję i jej skutki.
W problemie zła i cierpień poważną rolę odegrał szatan. On ma prawo oddziaływania na umysły ludzkie. On skusił do grzechu pierwszych ludzi w raju. On jest niszczycielem i wrogiem (Ewangelia Mateusza 13,28). Biblia mówi jednak, że gdy mu się sprzeciwiamy, to on od nas ucieknie (List Jakuba 4,7). Ponadto Bóg wyposaża Swoich wiernych w „zbroję”, byśmy mogli dać odpór szatanowi (List do Efezjan 6,10-20).
Cierpienia i zło objęło całą ludzkość. Dla szukających odpowiedzi, Pismo Święte jasno wskazuje, że niedola ma źródło nie w Bogu, lecz w człowieku. Grzech człowieka spowodował zło. On nie chciał, aby ludzie cierpieli. Miłość Boża chciała człowieka prowadzić inną drogą. Człowiek odrzucił radę Bożą.
Biblia przytacza, że cierpieniami został dotknięty sprawiedliwy Job. Trudno co prawda było mu pojąć, dlaczego to na niego przyszło. Jednak w ciężkich chwilach posiadał on niewzruszoną wiarę w Boga (Księga Joba 19,25-27). On wierzył, że Bóg Odkupiciel żyje i że chociaż ciało jego zostanie zniszczone, to jednak zobaczy on Boga. Za tą społecznością on tęsknił.
Naturalnie przeżycia Joba są świadectwem, że niekoniecznie cierpienia są następstwem złego postępowania. Job bowiem był człowiekiem sprawiedliwym (Księga Joba 1,8). Z kolei Bóg w jego przeżyciach dał dowód, że poprzez burze i trudy tego życia On pozwala nam przetrwać.
Z przeżyć wielu mężów Bożych wnioskujemy, że doświadczenia, które Bóg na nich dopuszczał, kształtowały ich osobowości i postawy względem Boga i otoczenia. To zło, które spowodował grzech człowieka, Bóg odmienia często dla dobrych celów (I Księga Mojżeszowa 50,20; List do Rzymian 8,28).
Wspomniany już Job przeszedł przez cierpienia. Potem zaś Bóg mu błogosławił więcej niż w okresie poprzedzającym doświadczenia. Można stąd wysnuć wniosek, że Bóg pragnął Joba obdarzyć szczególnym błogosławieństwem. Cierpienia Joba zostały obficie przez Boga wynagrodzone.
Józef, syn patriarchy Jakuba, stał się Bożym instrumentem, który umożliwił zachowanie od klęski głodowej tego wybranego rodu. Jednak droga Józefa wiodła przez lata niewoli i więzienia. Wiele musiał on znieść cierpień i uniżenia, zanim stał się rządcą w Egipcie.
W walkę ze złem zaangażował się osobiście Bóg. Biblia przedstawia Boga nie tylko jako Stworzyciela, ale także jako Odkupiciela. Bóg stworzył człowieka dając mu olbrzymią potencjalną możliwość wyboru dobrego i złego. Ten Sam Bóg zorganizował dla człowieka możliwość uwolnienia od winy. Uwolnienie od grzechu jest ogniskowym punktem całej historii. Na Golgocie Bóg zniszczył moc grzechu i szatana. Chociaż jeszcze w obecnym okresie ciało nasze niszczeje (II List do Koryntian 5,1-6), to jednak mamy zapewnione pełne zwycięstwo nad cierpieniami i śmiercią. W przyszłości Bóg położy koniec wszelkiemu złu.
Boża miłość przewyższa nas. On ofiaruje ułaskawienie dla wszystkich ludzi. Przez wiarę w Pana Jezusa otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Jego śmierć była zapłatą za nasze grzechy. Tylko ci, którzy wierzą w Pana Jezusa i służą Mu, dostąpią ułaskawienia. Mają oni perspektywę uwolnienia od cierpień.
W życiu ziemskim Jezus jest obecny z nami w naszych przeżyciach. On przeszedł przez najokrutniejsze cierpienia, jakie można sobie wyobrazić. Dlatego też potrafi zrozumieć i współczuć tym wszystkim, którzy cierpią. Słowo Boże a także wiele przeżyć współczesnych ludzi są dowodem, że Jezus leczy chorych i przynosi ulgę cierpiącym. On daje skuteczną pomoc dla tych, którzy Go o to proszą.
Jednak ludzie stale sprzeciwiają się światłu i miłości, które Bóg daje człowiekowi. W końcu Bóg ze smutkiem zezwala ludziom, aby się stali tym czym chcą. Po wielokrotnym napomnieniu Bóg opuszcza człowieka. Jak straszny jest los tych, którzy odrzucili radę Ducha Świętego! Chociaż czasami na ziemi wydają się być szczęśliwi, to w końcu razem z szatanem zostaną osądzeni i oddani na cierpienia wieczne.
W Psalmie 73 autor opisuje swoje refleksje dotyczące powodzenia i szczęścia ludzi niesprawiedliwych. Ich sukcesy wydawały się dla niego wprost nie do zniesienia. Dostrzegał on bowiem, że ten, który na co dzień starał się żyć nienagannie, znosić musiał ciosy i trudności. Bóg jednak nie pozostawił tego problemu bez wyjaśnienia. Psalmista stwierdza, że przyjdzie dzień Sądu Bożego. Wówczas zostanie wymierzona sprawiedliwość dla wszystkich bezbożnych.
Jak szczęśliwi są ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa! Dostąpią oni uwolnienia od wiecznej kary, od zła i cierpień. Błogosławiona jest przyszłość tych, którzy powierzyli swój los w ręce Odkupiciela!

M.S.

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: