Rozważania Biblijne 30.12.2021

30.12 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6,23)

W wersecie tym zawarte są jedne z najważniejszych prawd Pisma Świętego: każdy, kto grzeszy, zasługuje na śmierć, ponieważ śmierć jest zapłatą za grzech. Lecz łaska Boża wybawia od grzechu i śmierci. Kto przyjmie Jezusa jako Swojego Zbawiciela, otrzyma dar łaski Bożej i wieczne życie. Ponieważ wszyscy grzeszymy i nie ma na świecie człowieka, który byłby bez grzechu, to wszyscy zasługujemy na śmierć.
„Każdy, kto grzeszy, umrze” (Księga Ezechiela 18,4). „Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili, nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego” (Psalm 53,3-4). „Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył” (Księga Kaznodziei Salomona 7,20). „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (List do Rzymian 5,12). „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów” (List do Rzymian 3,23-25). „Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją!” (Psalm 6,5). „Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni” (Dzieje Apostolskie 15,11). „I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (List do Efezjan 2,1-10).

Zatem przyjmij Jezusa do swego serca, jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś, a zostaniesz zbawiony Bożą łaską, nie przez własne zasługi, gdyż nikt nie może zostać zbawiony z uczynków! Nasze uczynki nie są doskonałe, więc nie mogą nas zbawić. Tylko Jezus jest doskonały i bezgrzeszny, dlatego tylko przez Jego krew możemy dostąpić zbawienia z łaski! „A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską” (List do Rzymian 11,6). „A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność” (List do Rzymian 4,4).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: