Rozważania Biblijne 27.12.2021

27.12 „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Księga Izajasza 9,5)

W tym wersecie wymienionych jest kilka tytułów, które charakteryzują Bożego Syna.

 1. Jezus jest Cudownym Doradcą
  Gdy przyjrzymy się Jego życiu na tej ziemi, możemy zauważyć, że wszystkie rady, których udzielał Jezus, były niezwykle trafne i właściwe w danym momencie. On nigdy się nie mylił. Gdy doradził Samarytance zawołać swojego męża, otworzył jej serce na szczerzą rozmowę (Ewangelia Jana 4. roz.). Gdy doradził ludziom usiąść na trawie, nakarmił pięć tysięcy ludzi (Ewangelia Jana 5. roz). Gdy doradził ślepemu obmyć się, odzyskał on wzrok (Ewangelia Jana 9 roz.). Gdy doradził napełnić stągwie wodą, przemienił ją w wino (Ewangelia Jana 2. roz.). W samej Ewangelii Jana można by wymienić jeszcze mnóstwo tych przykładów, tym bardziej w całym Piśmie Świętym. A czy dla Ciebie dzisiaj Jezus jest Cudownym Doradcą? W czym to się objawia w Twoim życiu?
 2. Jezus jest Bogiem Mocnym
  W Biblii możemy wielokrotnie zauważyć, jak niezwykłą moc posiadał Jezus. Żaden człowiek nie potrafił czynić tak wielkich cudów, co jest jednym z wielu dowodów na to, że Jezus jest Bogiem. Nie tylko uzdrawiał, ale też wskrzeszał z martwych (córka Jaira, młodzieniec z Nain, Łazarz), a nawet przenikał przez ściany (Ewangelia Jana 20,19). „Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan – o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim” (Dzieje Apostolskie 10,37-38). Czy Jezus jest Bogiem Mocnym w Twoim życiu? Czy doświadczyłeś osobiście Jego mocy, która uwalnia z wszelkiego grzechu?
 3. Jezus jest Ojciec Odwiecznym
  Widzimy tutaj, że Jezus istniał zawsze. „Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec” (Objawienie Jana 22,13). Razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym stworzył świat i wszystko, co na nim. „Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane” (List do Kolosan 1,16-17).
 4. Jezus jest Księciem Pokoju
  Jezus jest tym, który przyszedł, by przynieść pokój do naszych serc, by uwolnić nas od wszelkiego niepokoju. Zarówno od tego niepokoju, który jest wynikiem naszych grzechów, gdy nie jesteśmy pojednani z Bogiem, jak i od tego niepokoju, który płynie z zewnątrz, ze świata, w którym żyjemy; wreszcie od tego niepokoju, który szatan zasiewa w naszych sercach. Książę Pokoju chce nam dać Swój doskonały pokój. „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ewangelia Jana 14,27). „To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ewangelia Jana 16,33).
  Estera Bednarska
Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply