Rozważania Biblijne 11.12.2021

11.12 „Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” (Ewangelia Jana 3,5)

Ci spośród nas, którzy są Bożymi dziećmi, musieli najpierw narodzić się na nowo z Bożego Ducha, żeby się nimi stać. Jednak co to znaczy narodzić się na nowo? Określenie to oznacza jednorazowe wydarzenie w życiu człowieka, gdy Bóg obdarowuje człowieka nowym życiem i czyni Go Swoim dzieckiem. Narodzenie na nowo nie jest jednoznaczne z nawróceniem się, chociaż wielu ludzi używa tych pojęć zamiennie. Nawrócenie zawsze następuje przed narodzeniem na nowo i oznacza odwrócenie się człowieka od grzechu i zwrócenie się ku Bogu z pełną ufnością. Pociąga za sobą szczere wyznanie grzechów Bogu w pełnej skrusze i prawdziwym żalu za nie, a także całkowitą zmianę myślenia człowieka, który pragnie teraz służyć Bogu w pokorze i czystym sercem. Gdy człowiek prawdziwie nawraca się do Boga, wówczas Bóg odpowiada na to Swoim działaniem wobec człowieka, darowując mu nowe życie, życie duchowe i czyniąc go Bożym dzieckiem. Od tej chwili człowiek jest narodzony na nowo do Bożej rodziny i ma udział w nowej naturze, życiu według ducha, a nie według ciała. „Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (List do Rzymian 8,5-9). „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (II List do Koryntian 5,17).
Zatem ci z nas, którzy jeszcze nie są nowym stworzeniem w Chrystusie, niech nie zwlekając zwrócą się ku Bogu, gdyż narodzenie na nowo jest niezbędne, by wejść do Królestwa Bożego! Pamiętajmy, że choćbyśmy spełniali tysiące dobrych, szlachetnych uczynków, a nie jesteśmy narodzeni na nowo, nie wejdziemy do nieba! „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Ewangelia Jana 3,3). „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Ewangelia Jana 1,12-13). „Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca” (List do Tytusa 3,4-7).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply