Rozważania Biblijne 25.11.2021

25.11 „Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!” (Księga Izajasza 3,10)

Wspaniały ten werset zachęca nas do wydawania owocu dla Boga. Możemy tutaj zauważyć trzy ważne powody, dla których warto kierować się w życiu sprawiedliwym postępowaniem.
Po pierwsze – gdy jesteśmy sprawiedliwymi przed Bogiem, to On daje nam szczęście. „Grzeszników ściga nieszczęście, lecz nagrodą sprawiedliwych jest szczęście” (Przypowieści Salomona 13,21). „Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię” (Psalm 25,12-13). „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (Psalm 73,28). „Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół; lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście” (Przypowieści Salomona 28,10). „Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście” (Przypowieści Salomona 28,14).
Po drugie – gdy jesteśmy sprawiedliwi, wówczas Bóg obdarza nas powodzeniem. „Lecz tym, którzy wydają sprawiedliwe wyroki, dobrze się powodzi, spływa na nich błogosławieństwo i szczęście” (Przypowieści Salomona 24,25). „Twój ojciec przecież też jadł i pił, lecz stosował również prawo i sprawiedliwość i wtedy dobrze mu się powodziło” (Księga Jeremiasza 22,15). „W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, toteż szczęściło mu się” (II Księga Kronik 31,21). „Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga twego” (V Księga Mojżeszowa 12,28). „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” (Księga Jozuego 1,8).
Wreszcie – po trzecie – gdy czynimy sprawiedliwie, Bóg odpłaca nam według owoców naszych uczynków. „Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania” (Księga Joba 34,11). „Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich odpłaca mi” (II Księga Samuela 22,21). „Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego” (Psalm 62,12-13). „Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce” (Przypowieści Salomona 12,14). „Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Ewangelia Mateusza 6,3-4). „I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” (Ewangelia Łukasza 14,14).
Zatem bądźmy sprawiedliwi, a wtedy cudowne obietnice Boże będą naszym udziałem! „Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi, błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan!” (Psalm 144,15).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: