Rozważania Biblijne 15.11.2021

15.11 „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.” (Dzieje Apostolskie 20,35)

Widzimy tutaj, że jednym z najważniejszych powodów, dla których powinniśmy pracować jest… udzielanie pomocy potrzebującym braciom i siostrom. Dla ludzi niewierzących werset ten może się wydawać dziwny i niezrozumiały. Oczywistym jest, że praca w celu zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb własnej rodziny jest słuszna i ważna. Jednak równie ważne jest niesienie pomocy tym, którzy są wierzący, a którzy nie mogą pracować bądź też znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W wersecie poprzedzającym jest napisane: „Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną” (Dzieje Apostolskie 20,34).
Nakaz zawarty w naszym przewodnim wersecie nie oznacza na pewno, że mamy pomagać leniwym, bowiem Słowo Boże mówi: „Kto nie chce pracować, niechaj też nie je” (II List do Tesaloniczan 3,10). Podobny nakaz widzimy w Liście do Efezjan 4,28: „Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu”. Kto jest tym „potrzebującym”, powinniśmy rozważyć w naszych sercach, oczywiście w świetle Bożego Słowa.
Pamiętajmy też na słowa Jezusa: „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze” (Ewangelia Łukasza 6,38). „Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Ewangelia Łukasza 12,33-34).
Wiedzmy też, że gdy udzielamy innym z serca naszego, szczerze i z radością, sam Bóg nam odpłaci. „Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje: Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki; potęga jego przybiera na znaczeniu” (Psalm 112,5-9). „Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba; mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4,17-19).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: