Rozważania Biblijne 12.11.2021

12.11 „Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja” (Psalm 117,1-2).

Psalm ten jest najkrótszym psalmem Słowa Bożego, ale czy to oznacza, że jest on mało ważny? Absolutnie nie, bowiem zawiera on wspaniałe Boże prawdy. Bóg jest godzien najwyższej chwały, ponieważ przygotował dla nas cudowną łaskę! Bogu należy się największa cześć i tylko Jemu, ponieważ On jest wierny na wieki i nigdy nie zawodzi, bowiem Jego wierność się nie kończy!
Przyjrzyjmy się pokrótce niektórym fragmentom Pisma Świętego, które wyrażają nasze pragnienie chwalenia i wysławiania naszego Pana, za wszystkie cudowne sprawy, które dla nas uczynił.
„Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie! Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki! Od wschodu słońca aż do zachodu niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja!” (Psalm 113,1-9). „Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie. Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego! Chwalcie go na głośnych trąbach, chwalcie go na harfie i cytrze! Chwalcie go bębnem i pląsaniem, chwalcie go na strunach i na flecie! Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach głośnych! Niech wszystko co żyje chwali Pana! Alleluja” (Psalm 150,1-6). „Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie” (Psalm 100,1-5). „Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem! Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!” (Psalm 34,4-9). „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Objawienie Jana 4,11).
Wysławiajmy więc Pana, Boga naszego, bo On stworzył wszystko, co żyje, On też ma wszystko pod kontrolą, bez Jego woli nawet włos z naszej głowy nam nie spadnie. Chwalmy Go, gdyż On darował nam nie tylko to doczesne życie, lecz życie na wieki wieków w Jego chwale! „Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym” (I List do Koryntian 6,20). „A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie” (Objawienie Jana 19,5-6).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: