ZAPOWIEDŹ PRZYJŚCIA ZBAWICIELA

Co Bóg dał Swemu ludowi, aby przygotować go na przyjście Chrystusa?
Bóg dał Swemu ludowi:
Zakon, inaczej Prawo: Księga Izajasza 48,18; Psalm 119,9.92.105; Ewangelia Mateusza 7,21; List do Rzymian 3,20; 7,7.12.13.24.25; 4,15; 5,13; 12,2; List do Hebrajczyków 10,3-7; I List do Tymoteusza 1,8; List do Galacjan 3,19-24.
Obietnice: Ewangelia Jana 5,39; Ewangelia Łukasza 24,27; II List do Koryntian 1,20; Księga Izajasza 7,14; 11,1.2; I Księga Mojżeszowa 3,15; 49,10; Księga Malachiasza 3,1; Księga Aggeusza 2,9; Księga Daniela 9,25; Psalm 2,2.7; Księga Jeremiasza 33,16; Księga Izajasza 9,6; 59,20; Księga Zachariasza 9,9; 11,12.13; Psalm 110,2; Księga Izajasza 50,6; 52,13.14; 61,1.2; Psalm 16,10.11.

Jakie obietnice związane z Chrystusem są najważniejsze?
W Biblii jest pełno obietnic związanych z Chrystusem. Odnoszą się one po części do pierwszego przyjścia Pana w poniżeniu, a po części do drugiego Jego przyjścia w chwale. W odniesieniu do pierwszego Jego przyjścia wymienimy następujących siedem obietnic:
I Księga Mojżeszowa 3,15. Tu krąg jest najszerszy. Zaznaczono tylko, że Jezus wyłoni się z rodzaju ludzkiego.
I Księga Mojżeszowa 22,18. Krąg nie jest już aż tak rozległy – Syn Człowieczy ma przyjść z potomstwa Abrahama.
I Księga Mojżeszowa 49,10. Krąg zacieśnia się. Mesjasz pojawi się z plemienia Judy.
II Księga Samuela 7,12-14. Tu dom Dawida wymieniony jest jako główna linia rodu Jezusa.
Księga Izajasza 9,5-6. Przepowiedziane tu są: imię i zadania Mesjasza.
Księga Micheasza 5,1. Wymienione jest miasto, gdzie się Jezus narodzi.
Księga Izajasza 53,3-7.11.12. Przepowiedziane zostają cierpienia, śmierć i wieczny tryumf Jezusa.

Co mówi nam Pismo o służbie Zbawiciela?
Stary Testament mówi, że Zbawiciel ma być zarówno Sługą, jak i Królem, Kapłanem i Prorokiem. Jego najważniejszym zadaniem jest zbawienie całego świata.
Sługa: Księga Izajasza 42,1; Ewangelia Mateusza 12,18; Księga Izajasza 49,5-7; 52,13; 53,11; Księga Ezechiela 34,23-24; Ewangelia Marka 10,4.
Król: Psalm 2,6; 10,16; 24,7-10; 29,10; 99,1; 89,20.27; Księga Izajasza 32,1; 33,17; Księga Jeremiasza 23,5-6; Księga Izajasza 37,22.24; Księga Ozeasza 3,5; Księga Micheasza 4,7; Księga Zachariasza 9,9; 14,9; Księga Jeremiasza 30,9; Psalm 97,1; 93,1; 96,10; II Księga Mojżeszowa 15,18; Ewangelia Jana 18,33.37.
Kapłan: Psalm 110,4; List do Hebrajczyków 5,1-6.10; 7,17.21.26; 2,17; 3,1; 4,14.15; 6,21; 9,11; 10,19-23.
Prorok: V Księga Mojżeszowa 18,15.18; Ewangelia Łukasza 1,76; 7,16; Dzieje Apostolskie 3,22; Księga Malachiasza 3,23; Ewangelia Mateusza 11,14; 17,11-13; Ewangelia Jana 4,19; Ewangelia Łukasza 2,32; Ewangelia Jana 1,45; 6,14.
Zbawiciel i Odkupiciel (Wybawca): Księga Zachariasza 9,9; Psalm 17,7; 51,14; 85,4; 88,2; Księga Izajasza 19,20; 43,11; 49,26; 61,1; 63,8; Księga Ozeasza 13,4; Księga Sofoniasza 3,17; Księga Joba 19,25; Psalm 19,14; Księga Izajasza 41,14; 54,7.8; Ewangelia Łukasza 2,11.30; 3,6; Ewangelia Jana 4,42; 3,17; I List Jana 4,14; I List do Tymoteusza 4,10; Ewangelia Mateusza 1,21; List do Hebrajczyków 7,25; List do Tytusa 3,5; Ewangelia Mateusza 11,5.28-30; II List do Tymoteusza 1,9; I List do Tymoteusza 2,3; 1,1; Ewangelia Łukasza 4,18-19.

Czy w Starym Testamencie opisane są również wydarzenia będące obrazami zapowiadającymi Chrystusa?
Tak. Zaliczamy do nich następujące wydarzenia:
Ofiarowanie Izaaka: I Księga Mojżeszowa 22,7; por. Ewangelia Jana 1,36; List do Hebrajczyków 11,17-19
Wywyższenie węża na pustyni: IV Księga Mojżeszowa 21,8-9; por. Ewangelia Jana 3,14-16; I List do Koryntian 10,9
Spożywanie Baranka paschalnego: II Księga Mojżeszowa 12; por. I List do Koryntian 5,7; I List Piotra 1,19; List do Hebrajczyków 9,14
Spuszczenie manny: II Księga Mojżeszowa 16,15 i nast.; por. Ewangelia Jana 6,31-51.

Które z obrządków, urządzeń i urzędów opisanych w Starym Testamencie są obrazami zapowiadającymi Chrystusa?
Następujące cztery:
Składanie ofiar: wszystkie składane ofiary są zapowiedzią ofiary złożonej przez Chrystusa na Golgocie. Zwyczaj składania ofiar panował nie tylko wśród ludu żydowskiego; wśród pogan zwyczaj ten też był szeroko rozpowszechniony. Jednakże my, chrześcijanie, nie składamy ofiar, ponieważ Chrystus przez Swoją śmierć na Krzyżu raz na zawsze złożył na Golgocie ostateczną i pełnowartościową ofiarę (List do Hebrajczyków 7,27; 9,9-14; 10,11-14).
Wielki dzień pojednania: Baranki przypominają nam, że Jezus niesie nasze grzechy i za nasze grzechy umiera (III Księga Mojżeszowa 23,27-32; 16,22; List do Hebrajczyków 9,7).
Przybytek i całe jego urządzenie: zapowiada Chrystusa i Jego dzieło Zbawienia dokonane na nas, ludziach (II Księga Mojżeszowa 25,9-22; 33,7.35-40; Księga Jozuego 18,1; List do Hebrajczyków 4,16).
Urząd arcykapłański: wskazuje na Jezusa, który jest Arcykapłanem doskonałym. Arcykapłani Starego Przymierza musieli składać ofiary przede wszystkim za siebie samych. Jezus, jako wolny od wszelkiego grzechu, nie potrzebował tej ofiary. Arcykapłani Starego Przymierza udawali się raz do roku do miejsca najświętszego, aby pojednać lud z Bogiem. Jezus raz na zawsze pojednał nas ze Swoim Ojcem. Między Nim a nami zasłona została raz na zawsze rozdarta (List do Hebrajczyków 4,14-16; 5,1-10; 7,14-28; 8,6-10; 10,19-23).


Humanitarny dramat Sudanu Południowego

Prawie 2 miliony osób ze strachu opuściło swoje domy, szukając schronienia w buszu lub poza granicami kraju.

Długotrwały konflikt i kryzys gospodarczy spowodował gigantyczny wzrost cen żywności. Większości mieszkańców po prostu na nie nie stać, brakuje wszystkiego, wody, żywności, leków. W dwóch regionach ogłoszony został stan klęski głodowej. Szczególnie narażone są dzieci, według szefa biura UNICEF, ponad 250 tys. dzieci w całym kraju jest poważnie niedożywionych – kilkuletnie dzieci ważą tyle, co niemowlęta. Tu pomoc musi być udzielona natychmiastowo, inaczej dzieciom grozi śmierć.

Sudański biskup wskazuje, że dramatycznie pogorszyła się sytuacja w tym najmłodszym państwie Afryki od lat dotkniętym kolejnymi wojnami, ogromnym ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Obostrzenia zablokowały nie tylko codzienne życie, ale i proces pokojowy, wciąż nie udało się stworzyć rządu przejściowego.

– Przedłużanie obostrzeń może niestety przynieść ze sobą ponowne zaognienie konfliktu. Partie polityczne wciąż są mocno skłócone i trudno im znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania –  mówi bp Kussala.

Sudańczycy modlą się o pokój i światło Ducha Świętego dla polityków, aby umieli wspólnie pracować na rzecz pokoju, sprawiedliwości i lepszej przyszłości wszystkich.

Dramatu wojny i pandemii mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sami się podnieść, potrzebują konkretnej pomocy świata. Stąd jego przejmujący apel: „Wiem, że Europa i kraje Zachodu zajęte są obecnie leczeniem własnych ran wywołanych pandemią. Proszę jednak, by zauważono także nasze potrzeby. Bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!”.

Prawie półtora miliona dzieci w czterech afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ogłosiły to wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ, w tym agencja spraw dzieci, UNICEF. Te cztery kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy i północne rejony Nigerii.

Justin Forsyth z UNICEF mówi BBC, że że wiele dzieci w tych państwach jest zmuszonych jeść liście i korzenie, choć na świecie wystarczyłoby żywności, by je wykarmić.

„Te sytuacje są wywołane działaniami człowieka. To głównie konflikty i wojny, tak jest w Sudanie Południowym.

Miejsca, w których dzieci umierają są odcięte od dostaw żywności w wyniku walk” – powiedział Justin Forsyth. W ogarniętej walkami Somalii dodatkowym czynnikiem, zwiększającym głód, jest susza.

Według ONZ głoduje tam sto tysięcy ludzi, a liczba niedożywionych sięga prawie pięciu milionów.

Klęska głodu zagraża mieszkańcom Sudanu Południowego, gdzie w lutym tego roku ogłoszono ją – po raz pierwszy od 6 lat – w dwóch okręgach stanu Unity.
Głównym problemem w Unity – mówi Jackson Mungoni z misji PAH w Sudanie Południowym – jest to, że od długiego czasu toczą się tam walki. Ludzie, uciekając przed walkami, zostają bez niczego – tracą miejsce zamieszkania, uprawy, wszelkie środki do życia. Często kilkadziesiąt osób dzieli jeden garnek. Jeśli nie uda się złowić ryb – a mało kto ma wędkę – do garnka trafiają liście drzew i lilie czy hiacynt wodny.

Polska Akcja Humanitarna, która od 10 lat prowadzi w Sudanie Południowym stałą misję, rozpoczyna działania w stanie Unity. We współpracy z innymi organizacjami w kompleksowy sposób odpowiada na najpilniejsze potrzeby mieszkańców stanu, zapewniając potrzebującym dostęp do czystej wody, jedzenia i schronienia. Działania PAH skupiają się na stworzeniu mieszkańcom Unity warunków do samodzielnej egzystencji – stąd m.in. dystrybucja nasion i narzędzi do uprawy roli oraz połowu ryb.

Więcej informacji – Sudan Południowy

Darowizna

Numer konta

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Prześladowany Kościół-Sudan Południowy”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: