NARODZENIE KRÓLA

„I urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca… Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego” (Ewangelia Łukasza 1,31-33.68-69).

Każdego roku, obchodząc Pamiątkę Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, mniej lub bardziej świadomie przyznajemy, że ponad dwa tysiące lat temu wydarzyło się coś, co nawet w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie.
Kim był Ten, którego przyjście na świat stało się przełomowym momentem w dziejach ludzkości? Kim był Ten, którego dzień narodzenia stał się początkiem naszego kalendarza? Kim był Ten, którego narodzenie w pewien sposób wspominamy za każdym razem ilekroć piszemy datę?
Ten, który narodził się w betlejemskiej stajni i został położony w żłobie, który przyszedł na świat w ubóstwie i w poniżeniu, dla którego nie było miejsca nie tylko w domach i w gospodzie, ale przede wszystkim w ludzkich sercach – Ten był Panem z nieba, Bogiem objawionym w ciele. Odwiecznym Słowem przyobleczonym w ludzki kształt i mieszkającym wśród nas. Jedynym Synem Bożym pełnym łaski i prawdy.
I chociaż przyszedł na świat jako sługa, uniżony i odarty z niebieskiego bogactwa, niezmiennie pozostał Bogiem Mocnym i Odwiecznym Ojcem. Jego zewnętrzna postać była tylko świątynią, mieszkaniem Jego nierozłącznego Bóstwa. Nawet w Swojej śmierci pozostał Księciem życia, bo „w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła” (Ewangelia Jana 1,4-5).
Jego przyjście na świat zostało zwiastowane ludziom bezpośrednio z nieba. Pierwszym zwiastunem był anioł, który ukazał się w świątyni kapłanowi Zachariaszowi i zapowiedział narodzenie się Jana Chrzciciela. Było to wypełnienie się ostatniego i największego proroctwa Starego Testamentu, mówiącego o narodzeniu się posłańca, drugiego Eliasza, który ma przygotować drogę. A tym, który ma zaraz po nim przyjść, będzie sam Pan Zastępów, Bóg Izraela, który niespodziewanie zjawi się w Swej świątyni (Księga Malachiasza 3,1). Zadaniem posłańca jest iść w duchu i w mocy Eliaszowej przed Panem, aby przygotować drogi Jego i aby dać ludowi poznanie zbawienia (Ewangelia Łukasza 1,76-77). A więc zadaniem Jana Chrzciciela było poprzedzić samego Pana i przygotować ludzi na Jego przyjęcie.
Drugi zwiastun z nieba przyszedł do Marii, panny z rodu Dawidowego, poślubionej Józefowi. Oznajmił jej o poczęciu z Ducha Świętego i narodzeniu się obiecanego Dawidowi potomka, który jest Synem Bożym i Synem Dawida. Anioł rzekł do niej: „Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca” (Ewangelia Łukasza 1,32-33). Ten, który z Ducha Świętego urodzi się w ubóstwie i poniżeniu, a nazywać się będzie Jezus – to Syn Boży, Pan i Król, którego władza jest władzą wieczną.
Trzeci zwiastun z nieba przyszedł do Józefa, prawego Izraelity, sprawiedliwego męża z rodu Dawida, wiernego Bogu potomka Abrahama. I chociaż według ciała nie był ojcem, został przez Boga wybrany na opiekuna, który ma przyjąć do swojego domu narodzonego Odkupiciela świata. Józefowi zostało objawione, że Ten, który się urodzi, będzie oczekiwanym Mesjaszem: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami… I nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ewangelia Mateusza 1,23.21).
Zrodzony z Marii Syn – to objawiony światu Syn Boży i Odkupiciel, noszący to szczególnie imię Jezus „Pan jest zbawieniem” wyrażające Jego wielki urząd i dzieło jako Zbawiciela.
Narodzenie Jezusa Chrystusa jest ściśle związane z trzecią Osobą Trójcy Świętej. Przez Ducha Świętego prorocy przepowiadali o mającym narodzić się Mesjaszu. Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Duch Święty pobudził Zachariasza, Elżbietę, Marię i pasterzy do błogosławienia i uwielbiania Wszechmocnego Boga, który zesłał mocarnego Zbawiciela. Dziecię zrodzone w betlejemskiej stajni – to Mesjasz, Chrystus, Boży Pomazaniec; Ten który nie tylko jest namaszczony Duchem Świętym, ale również Ten, który jako Pan i Król udziela Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2,32-33).
To Duch Święty objawił Symeonowi, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Chrystusa Pana. Dlatego wziąwszy na ręce małe Dziecię przyniesione do świątyni przez Józefa i Marię, wielbił Boga, mówiąc „Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje” (Ewangelia Łukasza 2,29-30). To małe Dziecię było dla Symeona i Chrystusem i Panem i Zbawicielem.
Prawda zwiastowania o narodzonym Synu Bożym została jeszcze raz powtórzona z nieba pasterzom betlejemskim, do których anioł rzekł: „Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Ewangelia Łukasza 2,11). Wieść, którą pasterze usłyszeli, której uwierzyli i byli posłuszni, mówiła o Zbawicielu, Chrystusie i Panu.
Obchodząc Pamiątkę Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa pragniemy uświadomić sobie, że to, co z nieba zostało zwiastowane tym nielicznym świadkom, było skierowane nie tylko do nich samych, ale poprzez ich świadectwo – do wszystkich ludzi, a więc również do nas. Pan, który się narodził ponad dwa tysiące lat temu, to nie ubogie dzieciątko w żłobku i w stajence, oczekujące na naszą litość i współczucie.
To Pan, który jest Królem, a Jego władza jest władzą wieczną, którego imię jest Immanuel – «Bóg z nami».
To Jezus, który jest mocarnym Zbawicielem i Odkupicielem, który objawił się, aby nas wyzwolić z mocy grzechu, diabła i śmierci.
To Chrystus, który jest Mesjaszem, Bożym Pomazańcem, który udziela Ducha Świętego.
To jest obiektywną prawdą, że On jest i Panem i Jezusem i Chrystusem. Ale kwestia, na którą każdy z nas musi dać dziś odpowiedź, brzmi: Czy to jest moją osobistą, rzeczywistą prawdą?
Panie, Boże Wszechmogący, upodobało się Tobie objawić światu w Twoim narodzonym Synu Swoje największe poselstwo, największy plan, największą miłość i największą chwałę. Spraw, Panie, przez Ducha Świętego, aby czytający dziś o tej wieści, mógł zrozumieć i przyjąć Twoje zwiastowanie o Panu Jezusie Chrystusie. Uczyń to dla Swojej wielkiej chwały!
W.L.


Humanitarny dramat Sudanu Południowego

Prawie 2 miliony osób ze strachu opuściło swoje domy, szukając schronienia w buszu lub poza granicami kraju.

Długotrwały konflikt i kryzys gospodarczy spowodował gigantyczny wzrost cen żywności. Większości mieszkańców po prostu na nie nie stać, brakuje wszystkiego, wody, żywności, leków. W dwóch regionach ogłoszony został stan klęski głodowej. Szczególnie narażone są dzieci, według szefa biura UNICEF, ponad 250 tys. dzieci w całym kraju jest poważnie niedożywionych – kilkuletnie dzieci ważą tyle, co niemowlęta. Tu pomoc musi być udzielona natychmiastowo, inaczej dzieciom grozi śmierć.

Sudański biskup wskazuje, że dramatycznie pogorszyła się sytuacja w tym najmłodszym państwie Afryki od lat dotkniętym kolejnymi wojnami, ogromnym ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Obostrzenia zablokowały nie tylko codzienne życie, ale i proces pokojowy, wciąż nie udało się stworzyć rządu przejściowego.

– Przedłużanie obostrzeń może niestety przynieść ze sobą ponowne zaognienie konfliktu. Partie polityczne wciąż są mocno skłócone i trudno im znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania –  mówi bp Kussala.

Sudańczycy modlą się o pokój i światło Ducha Świętego dla polityków, aby umieli wspólnie pracować na rzecz pokoju, sprawiedliwości i lepszej przyszłości wszystkich.

Dramatu wojny i pandemii mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sami się podnieść, potrzebują konkretnej pomocy świata. Stąd jego przejmujący apel: „Wiem, że Europa i kraje Zachodu zajęte są obecnie leczeniem własnych ran wywołanych pandemią. Proszę jednak, by zauważono także nasze potrzeby. Bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!”.

Prawie półtora miliona dzieci w czterech afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ogłosiły to wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ, w tym agencja spraw dzieci, UNICEF. Te cztery kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy i północne rejony Nigerii.

Justin Forsyth z UNICEF mówi BBC, że że wiele dzieci w tych państwach jest zmuszonych jeść liście i korzenie, choć na świecie wystarczyłoby żywności, by je wykarmić.

„Te sytuacje są wywołane działaniami człowieka. To głównie konflikty i wojny, tak jest w Sudanie Południowym.

Miejsca, w których dzieci umierają są odcięte od dostaw żywności w wyniku walk” – powiedział Justin Forsyth. W ogarniętej walkami Somalii dodatkowym czynnikiem, zwiększającym głód, jest susza.

Według ONZ głoduje tam sto tysięcy ludzi, a liczba niedożywionych sięga prawie pięciu milionów.

Klęska głodu zagraża mieszkańcom Sudanu Południowego, gdzie w lutym tego roku ogłoszono ją – po raz pierwszy od 6 lat – w dwóch okręgach stanu Unity.
Głównym problemem w Unity – mówi Jackson Mungoni z misji PAH w Sudanie Południowym – jest to, że od długiego czasu toczą się tam walki. Ludzie, uciekając przed walkami, zostają bez niczego – tracą miejsce zamieszkania, uprawy, wszelkie środki do życia. Często kilkadziesiąt osób dzieli jeden garnek. Jeśli nie uda się złowić ryb – a mało kto ma wędkę – do garnka trafiają liście drzew i lilie czy hiacynt wodny.

Polska Akcja Humanitarna, która od 10 lat prowadzi w Sudanie Południowym stałą misję, rozpoczyna działania w stanie Unity. We współpracy z innymi organizacjami w kompleksowy sposób odpowiada na najpilniejsze potrzeby mieszkańców stanu, zapewniając potrzebującym dostęp do czystej wody, jedzenia i schronienia. Działania PAH skupiają się na stworzeniu mieszkańcom Unity warunków do samodzielnej egzystencji – stąd m.in. dystrybucja nasion i narzędzi do uprawy roli oraz połowu ryb.

Więcej informacji – Sudan Południowy

Darowizna

Numer konta

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Prześladowany Kościół-Sudan Południowy”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: