Rozważania Biblijne 23.10.2021

23.10 „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.” (Księga Joba 42,2)

Bóg może wszystko! Nie ma dla Boga sprawy, która byłaby niemożliwa do wykonania, a każdy zamysł Boga spełni się. Bóg czyni wszystko, co zechce, w odpowiednim dla Niego czasie i we właściwym miejscu. Czy może ktoś przyspieszyć lub opóźnić Jego zamysł? Czy może ktoś pokrzyżować Jego plany? Nie, nikt na całym świecie ani poza nim nie ma takiej mocy, by wniwecz obrócić choćby jedną, najmniejszą sprawę postanowioną przez Boga!
„Lecz On jest zawsze ten sam, któż go odmieni? Czego On pragnie, to czyni. On też wykona, co mi jest przeznaczone; a takich przeznaczeń jest u niego wiele” (Księga Joba 23,13-14). „Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach” (Psalm 135,6). „Rozkazu królewskiego słuchaj, a gdzie chodzi o przysięgę na Boga, nie śpiesz się. Odejdź od jego oblicza i nie upieraj się przy złej sprawie, gdyż On czyni wszystko, co tylko chce” (Księga Kaznodziei Salomona 8,3-4). „Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie” (Psalm 33,11). „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię” (Księga Izajasza 46,9-11).
Chwalmy więc Boga naszego, Tego, którego zamysł zawsze się spełnia w swoim czasie i którego plan jest doskonały i bez skazy! Wszechmocny jest nasz Pan, którego planów nikt nie jest w stanie pokrzyżować, bo chociaż „wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana” (Przypowieści Salomona 19,21). „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II List Piotra 3,3-9).
Zatem nie lekceważmy Bożych planów i zwracajmy uwagę na Jego zamysły, które się wypełnią w swoim czasie, abyśmy dostąpili życia wiecznego w Bożej obecności!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply