Rozważania Biblijne 18.10.2021

18.10 „Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków.” (List do Hebrajczyków 10,24)

Do wierzących w Chrystusie skierowane są te słowa przestrogi i pouczenia, zawarte w powyższym wersecie. Zatem do czego my wierzący mamy się pobudzać i na co nawzajem baczyć? Na swoje niedoskonałości, by wytykać sobie błędy, pokazywać palcami i porównywać, kto jest lepszy a kto gorszy? Nic podobnego! Mamy uważać jedni na drugich w zupełnie innym celu: by nawzajem mobilizować siebie do miłości i pełnienia dobra.
„Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie” (I List Piotra 2,15-17). „Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.” (List do Kolosan 3,9-10). „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości” (List do Kolosan 3,12-14). „Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy” (I List do Tesaloniczan 3,12). „A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować” (I List do Tesaloniczan 4,9). „Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie” (I List do Tesaloniczan 5,11). „Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.” (I List do Tesaloniczan 5,15-21). „Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować” (I List Jana 3,11). „Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości” (I List Jana 4,11-12).
Zatem miłujmy się nawzajem i „dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (List do Galacjan 6,10).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply