Rozważania Biblijne 10.10.2021

10.10 „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.” (List do Tytusa 2,11)

Tak, Bóg jest dostępny dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wybranych. Łaska Boża jest ku zbawieniu każdemu człowiekowi, chociaż niestety, znaczna większość ludzi nie przyjmuje Boga do swego serca i nie korzysta ze wspaniałej Bożej łaski! Jednak pamiętajmy, że Bóg czeka na nas, czeka, aż skorzystamy z Jego najwspanialszej oferty, jaka kiedykolwiek miała miejsce na świecie – z oferty zbawienia i życia wiecznego.
„Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (I List do Tymoteusza 2,3-6). „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II List Piotra 3,9). „Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” (Księga Ezechiela 18,30-32).
Drogi Czytelniku! Jeżeli nie uczyniłeś jeszcze Boga Panem swojego życia, nie zwlekaj! Uczyń to już dzisiaj, skorzystaj z Jego wspaniałej oferty zbawienia. Nie zatwardzaj swojego serca i zwróć uwagę na Boże słowa, które wołają Ciebie z miłością: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Ewangelia Mateusza 11,28). „W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (II List do Koryntian 6,2). „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). „Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ewangelia Jana 6,37).
Przyjdź więc dzisiaj do Boga, wyznaj Mu swoje grzechy i proś, żeby oczyścił się z wszelkiej nieprawości, przyjmij Go do swojego serca, a On uczyni z Ciebie Jego dziecko i uwolni od ciężaru win! „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply