Rozważania Biblijne 02.10.2021

02.10 „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.” (List do Rzymian 6,14)

Tak, jeżeli trwamy w Jezusie całym swym sercem, pełni miłości i wiary, wówczas szatan nie ma nad nami żadnej władzy, gdyż jesteśmy sługami Bożymi, a nie sługami grzechu! „Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6,20-23).
Drogi Czytelniku! Grzech nie może nad Tobą panować, gdy jesteś dzieckiem Bożym. Nie możesz być zniewolony przez jakiekolwiek grzechy, trwając w nich. Musisz odrzucić wszystko, co Ciebie oddala od Boga, nie zostawiając nawet kawałka swojego serca dla zła, bowiem jeżeli nie pozbędziesz się wszelkich rodzajów grzechów, dalej jesteś w niewoli szatana. „Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?” (List do Rzymian 6,14). Nie można służyć trochę Bogu i trochę diabłu! „Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Ewangelia Mateusza 6,24). Nie znaczy to oczywiście, że wierząca osoba nie może upaść w grzech, bo jest to niemożliwe, żeby człowiek wcale nie zgrzeszył, jednak jak najszybciej powinniśmy wyznać swój grzech i prosić Boga o przebaczenie: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I List Jana 1,9).
Psalmista Dawid podaje wspaniałą receptę na życie w bliskości Bożej, życie z dala od grzechu. Przeczytajmy zatem te słowa i weźmy je sobie do serca! „Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również twój sługa oświecił się nimi, wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia – któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi! Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną! Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój!” (Psalm 19,8-15).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: