Rozważania Biblijne 13.09.2021

13.09 „A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Ewangelia Mateusza 24,13)

Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co jest tu napisane. Kto będzie zbawiony? Czy ten, który kiedyś pomodlił się modlitwą nawrócenia i poprosił Jezusa, by wszedł do jego serca? Czy może ten, kto stara się czynić jak najwięcej dobrych uczynków? Nie, nic takiego nie jest napisane! Zbawiony będzie ten, kto do końca swojego życia trwa przy Bogu. Tylko ten. Nikt inny. Ani jednorazowa modlitwa, wypowiedziana często pod wpływem chwilowych emocji, nie jest gwarantem zbawienia, ani dobre uczynki Cię nie zbawią.
Oczywiste jest, że musimy przyjąć Jezusa do serca, by stać się Bożymi dziećmi, lecz przyjęcie Jezusa nie wystarczy, by znaleźć się w niebie, bowiem liczy się wytrwałość, koniec naszego życia, czy wytrwaliśmy w Panu do końca. „Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze” (Ewangelia Łukasza 21,19). „I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą” (List do Kolosan 1,21-23). „Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice” (List do Hebrajczyków 6,9-12). „Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę” (List do Hebrajczyków 10,31-39).
Zatem trwajmy w Panu ustawicznie, aż do końca naszych dni, bowiem „jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze” (II List do Tymoteusza 2,12).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: