Rozważania Biblijne 10.09.2021

10.09 „Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.” (Psalm 16,8)

Jakże wspaniałe są słowa Psalmisty! Gdy Bóg jest przede mną, a ja idę za Nim, jest niemożliwe by upaść. Gdy nieustannie patrzę na Pana, nie tylko nie przewrócę się, ale nawet nie zachwieję! „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem? Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją! Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję” (Psalm 62,2-7). „Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje: Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu” (Psalm 112,4-7). „Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie” (Psalm 125,1). „Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, lecz bezbożni nie będą mieszkali na ziemi” (Przypowieści Salomona 10,30).
Jednakże jak często my, ludzie, przestajemy kroczyć za Jezusem, przestajemy naśladować Go, a wówczas potykamy się i upadamy. Natomiast gdy żałujemy swoich upadków i przychodzimy z powrotem do Pana, do On pomaga nam podnieść się. „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I List Jana 1,9). „Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych” (Psalm 145,14). „Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie; lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu” (Przypowieści Salomona 24,16).
Dlatego nie traćmy z oczu Jezusa oni na chwilę, gdyż upadek w grzech może przyjść na nas znienacka! „A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł” (I List do Koryntian 10,12). „Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa” (List do Hebrajczyków 4,11).
„A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen” (List Judy 1,24-25).

Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply