PIĘĆ ZASAD PROTESTANTYZMU – cz. IV

Zasada czwarta – „Sola fide” („Tylko przez wiarę”) to doktryna biblijna głosząca, że człowiek może dostąpić zbawienia od Boga tylko przez wiarę. Przy czym nie chodzi tutaj o wiarę, która polegałaby na przyjęciu pewnych wierzeń chrześcijańskich. Lecz wiara to pełne zaufanie wobec łaskawego Boga i pewność, że On okazuje grzesznemu człowiekowi Swoje Ojcowskie serce. Wiarę budzi Bóg poprzez przesłanie Słowa Bożego. Wiara jest instrumentem, za pomocą którego dokonuje się akceptacja i przyswojenie Bożego daru usprawiedliwienia. Osobista wiara człowieka jest konieczna, aby przyjąć zbawienie darowane z łaski.

I TYLKO PRZEZ WIARĘ
Kto uwierzy, jest pojednany w Chrystusie z Bogiem. Wierze towarzyszy upamiętanie, jest to wiara pokorna, przepojona skruchą i zdecydowanym oddaniem się do dyspozycji Pana Boga.
„A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dzieje Apostolskie 16,31).
„Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (II List do Koryntian 5,20).
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (List do Rzymian 10,17).
„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście” (I List do Koryntian 15,1-2).
„Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością” (II List do Tymoteusza 3,10).

II WIARA A UCZYNKI
Zasada „Sola fide” neguje znaczenie dobrych uczynków w akcie usprawiedliwienia. Jednak nie wyklucza z życia chrześcijanina dobrych uczynków, wręcz przeciwnie – wiara, która nie rodzi dobrych uczynków, nie jest wiarą autentyczną. Uczynki są owocem wiary pojmowanej jako posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi.
„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (List do Efezjan 2,10).
„Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie” (List Jakuba 2,15-17).
„Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa” (List Jakuba 2,26).
„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (List do Galacjan 5,22-23).

III WIARA I UPAMIĘTANIE
Prawdziwa wiara powiązana jest z upamiętaniem, czyli ze zmianą myślenia. Nowe myślenie wykazuje poddanie się Chrystusowi. Greckie pojęcie „metanoia”, który użyte jest na określenie „upamiętania” oznacza: „myśleć na nowo”, inaczej: „z widocznym skutkiem w postępowaniu”.
„Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” (Dzieje Apostolskie 3,19).
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (II List do Koryntian 5,17).
„Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (List do Efezjan 4,22-24).
„ A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (List do Kolosan 3,1-2).

IV CO TO ZNACZY WIERZYĆ W BOGA?
1) Wierzyć to znaczy być przekonanym o istnieniu Boga
„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (List do Hebrajczyków 11,6).
„A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (List do Hebrajczyków 11,1).

2) Wierzyć to znaczy zaufać Bogu
„Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; cóż mi może uczynić człowiek?” (Psalm 56,5).
„Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie; ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano” (Dzieje Apostolskie 27,25).

3) Wierzyć to znaczy mieć osobistą więź z Bogiem
„Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary” (List do Filipian 3,8-9).
„Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej” (List do Filipian 1,21-23).

4) Wierzyć to znaczy być posłusznym Bogu
„Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim; dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła” (List do Rzymian 16,19).
„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (List Jakuba 1,22).

Zatem miejmy prawdziwą wiarę i wzmacniajmy się w niej każdego dnia. Niech nasza wiara będzie zawsze aktywna, szukajmy możliwości wyrażenia jej zarówno w sposobie naszego myślenia jak i postępowania na co dzień! „Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (List do Rzymian 1,8).

źródło: Cz. Bassara „Tylko!”, Wydawnictwo Arka

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: