NIE BÓJ SIĘ, TYLKO WIERZ!

Do Jaira, przełożonego synagogi, Pan Jezus powiedział: „Nie bój się, tylko wierz!”. Jair przyszedł do Pana Jezusa prosząc Go o uzdrowienie jego chorej córeczki. Gdy szli już do jego domu, powiedziano im, że przed chwilą córeczka ta zmarła. „Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz!” (Ewangelia Marka 5,36).
Podobnie jak Jair każdy z nas przychodzi do Pana Jezusa ze swymi osobistymi potrzebami, troskami i kłopotami. Przede wszystkim chcemy być przyjęci przez Boga, dostąpić przebaczenia, pragniemy przyjąć dar życia wiecznego i znaleźć się spośród zbawionych. Pan kieruje do nas te same słowa, które wypowiedział do Jaira: „Nie bój się, tylko wierz!”. Co oznaczają one dla poszukującej duszy?

Jeżeli szukamy zbawienia, zwróćmy uwagę
na pierwsze słowa Zbawiciela: „Nie bój się”.

Czy Bóg mnie kocha? Niektórzy uważają, że Bóg jednych kocha, a drugich nie kocha. Jest to pojęcie błędne. Kiedyś Żydzi uważali, że Bóg kocha tylko ich, a wszystkich pogan nienawidzi. Dzisiaj ktoś może błędnie twierdzić, że Bóg kocha tylko ludzi wierzących, niewierzących zaś nie kocha. Takie rozumowanie jest z gruntu fałszywe. Inni znowu mogą twierdzić, że Bóg kocha tylko dobrych, ale nie kocha złych. I to też nie jest prawdą. Dobra Nowina o Bożej miłości mówi, że Bóg kocha wszystkich ludzi. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia Jana 3,16). „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (List do Rzymian 10,12-13). Jeżeli Bóg kocha wszystkich ludzi, to kocha też i Ciebie. Jeżeli chcesz dalszych dowodów, to spójrz na krzyż, gdzie Jezus umarł za wielu, aby wszyscy mogli przyjść do Niego i otrzymać zbawienie. Drugą obawą jest

Czy nie jestem zbyt grzeszny? Tak, to prawda, w oczach Bożych wszyscy jesteśmy wielkimi grzesznikami, ale czyż właśnie nie dlatego przychodzimy do Pana Jezusa po zbawienie? Pismo Święte mówi: „Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (I List do Tymoteusza 1,15). Sam Pan Jezus powiedział: „Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Ewangelia Mateusza 9,13). Jeżeli jesteś grzesznikiem, to właśnie jesteś jednym z tych, za których Jezus umarł na krzyżu. Nikt nie jest zbyt grzeszny, aby przyjść do Jezusa. Bóg mówi w Swoim Słowie: „Chodźcie więc, a będziemy się prawować… Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją” (Księga Izajasza 1,18). Najwięksi grzesznicy przychodzili do Pana, byli przez Niego przyjmowani, dostąpili przebaczenia i zostali uratowani. I ty możesz uczynić to samo. A może niepokoi cię inna obawa

Czy nie jest już za późno? Nie bój się, że zwlekałeś zbyt długo. Lepiej późno niż wcale. Niektórzy słyszeli Słowo Boże, ale nigdy nie przybliżyli się do Jezusa i nie zostali przez Niego zbawieni. Ty też wiele razy słyszałeś Jego Słowo, ale nigdy nie zdecydowałeś się przyjść do Jezusa. Mimo to dzień łaski jeszcze trwa, drzwi zbawienia jeszcze są na oścież otwarte i Jezus wciąż jeszcze mówi: „Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ewangelia Jana 6,37). Nadejdzie chwila, gdy będzie już za późno, ale chwila ta jeszcze nie nadeszła. A więc „kołaczcie, a otworzą wam” (Ewangelia Mateusza 7,7). Jeżeli nie jesteś zbawiony, ale nadal szukasz zbawienia Bożego, to nie bój się. Bóg Cię kocha, nie jesteś zbyt grzeszny, aby Bóg nie był w stanie Cię oczyścić. Chociaż zwlekałeś tak długo, dzień łaski jeszcze trwa. Nie bój się, tylko wierz!

Jeżeli naprawdę szukasz zbawienia Bożego, zwróć uwagę
również na następne słowa Zbawiciela: „Tylko wierz!”.

Jakie to proste! Może ta prostota jest dla niektórych przeszkodą w uzyskaniu zbawienia? Jezus powiedział do Jaira: „Po prostu zaufaj mi, a ja ci na pewno pomogę”. Jeżeli ktokolwiek uważa, że uzyskanie zbawienia jest rzeczą niezmiernie trudną, te dwa słowa Zbawiciela wskazują na prostotę drogi zbawienia: „Tylko wierz!”

On pragnie zbawić. Jezus nie odmówił Jairowi uzdrowienia jego chorej córeczki. Był już w drodze do jego domu. A więc nasz Pan chce pomagać – On pragnie zbawić i Ciebie, jeżeli przyjdziesz do Niego i zaufasz Mu. Jego ramiona są otwarte, gotowe do przyjęcia każdego zmęczonego życiem człowieka. Jeżeli masz wątpliwości, spójrz na krzyż Golgoty, gdzie Jezus za Ciebie umierał. On „nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II List Piotra 3,9). Tylko wierz, że

On może zbawić. Ktoś może chcieć pomóc innej osobie, ale nie jest w stanie jej pomóc. Mogę rzucić się do wody, aby ratować tonącego, ale nie umiejąc pływać, sam mogę z nim utonąć. Jednak dzięki Bogu, Pan Jezus nie tylko pragnie zbawić wszystkich przychodzących do Niego, ale i może ich zbawić. Po przyjściu do domu Jaira Jezus dokonał cudu: zmarła dziewczynka została wskrzeszona i dlatego wszyscy „wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt” (werset 42). Pismo Święte mówi o Panu Jezusie: „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze…” (List do Hebrajczyków 7,25). On pragnie i może zbawić. Tylko wierz, zaufaj Mu całkowicie. Tylko wierz, że

On może uczynić to teraz. Jair trzymał Pana Jezusa za słowo i wierzył, że On uratuje jego córkę. Dlatego Jezus zaczął działać. Gdy tylko zawierzymy Mu swoje zbawienie, On tego dokona. Przykładem tego jest umierający złoczyńca, który powiedział: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego”. Jezus natychmiast odpowiedział mu: „Dziś będziesz ze mną w raju” (Ewangelia Łukasza 23,42-43). Ze strony Jezusa nie było zwłoki. Gdy człowiek prosi Jezusa Chrystusa o zbawienie swej duszy i zaczyna w to wierzyć, w tej samej chwili zostaje zbawiony. Gdy tylko stróż więzienia w Filippi zawołał: „Co mam czynić, abym był zbawiony?”, natychmiast otrzymał odpowiedź: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16,30-31). Gdy tylko uwierzył, zaraz został zbawiony.

Jezus zbawia nas w tej samej chwili, gdy polegając na Jego Słowie całkowicie poddajemy się pod Jego kierownictwo. Ktokolwiek będzie wzywać imienia Pańskiego, będzie zbawiony. A więc jeżeli nigdy dotąd tego zdecydowanie nie uczyniłeś – teraz uchwyć się słów Jezusa: „Nie bój się, tylko wierz!”. Niech Bóg Ci w tym obficie błogosławi!
K.W.

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: