Rozważania Biblijne 25.08.2021

25.08 „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.” (Księga Jozuego 1,8)

Słowo Boże niech będzie zawsze blisko nas! Czytajmy i rozważajmy je każdego dnia, niech będzie dla nas tak ważne, jak chleb powszedni, bowiem tylko wtedy będziemy prawdziwie szczęśliwi!
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą” (Psalm 1,1-2). „Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie” (V Księga Mojżeszowa 32,46-47). „Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy” (Przypowieści Salomona 16,20). „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki” (Księga Izajasza 40,8). „Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają” (Psalm 18,31). „Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności” (Psalm 33,4). „Panie, słowo twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa” (Psalm 119,89).
Dlaczego tak ważne jest, by codziennie czytać i rozważać Boże Słowo? Gdyż tylko wtedy wiemy, jak należy postępować, tylko wówczas możemy być blisko Boga, gdy kochamy i cenimy Jego Słowo. Niemożliwe jest kroczyć dobrą drogą nie mając w sercu Słowa Bożego, nie wiedząc, czego Bóg chce dla naszego życia! „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Psalm 119,11). „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Psalm 119,105). „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (List do Hebrajczyków 4,12).
A wspaniałą konsekwencją kierowania się Słowem Bożym w życiu jest otrzymywanie Bożego błogosławieństwa, które jest niezależne od okoliczności naszego życia. Cudownie jest wiedzieć, że Bóg nas strzeże i prowadzi każdego dnia i jest w nami we wszystkich trudnościach i radościach, gdy my jesteśmy z Nim i trwamy przy Jego Słowie!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: