Rozważania Biblijne 14.08.2021

14.08 „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.” (List do Galacjan 3,26-28)

Wszyscy dostępujemy zbawienia tylko w jeden sposób – przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy też wierzący przyoblekamy się w Chrystusa w taki sam sposób i przybieramy tożsamość dziecka Bożego. Nie jest tak, że jedni z nas są bardziej, a inni jakby mniej dziećmi Bożymi – każdy z nas jest synem i córką Boga! Nie ma mniej ważnych dzieci i bardziej ważnych dla Boga, nie ma inteligentnych i głupich, pięknych i brzydkich – nie, przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i chwała Mu za to!
„Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dzieje Apostolskie 10,34-35). „Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, a chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą; a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą; gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą” (List do Rzymian 2,9-13). „A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem – czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę – otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili” (List do Galacjan 2,6).
Drogi Czytelniku! Czyż nie jest to wspaniała wiadomość dla nas, że u Boga nie ma względu na osobę? Na tym świecie wielokrotnie jesteśmy traktowani niesprawiedliwie, ale nie jest to możliwe, żeby Bóg postąpił w ten sposób! Czyż nie jest cudowne dla nas, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Boga, braćmi i siostrami Jego pierworodnego Syna Jezusa Chrystusa? Że jesteśmy jedno w Chrystusie, nie ma między nami lepszych ani gorszych? „A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy” (List do Galacjan 3,29). „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli” (List do Rzymian 8,16-17).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply