Rozważania Biblijne 23.06.2021

23.06 „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.” (Psalm 119,105)

Biblia jest dla nas, wierzących, światłem i pochodnią. Dzięki Słowu danemu nam przez Samego Boga nie musimy kroczyć w tym życiu po omacku, nie wiedząc co jest dobre i co jest złe, lecz wiemy dokładnie, jak mamy postępować. „Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do karności” (Przypowieści Salomona 6,23). Kto żyje zgodnie z wolą Bożą, chodzi w światłości Bożej. „Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (I List Jana 1,7). „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ewangelia Jana 8,12). „Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie” (Ewangelia Jana 12,46).
Tak więc „błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza twego, Panie” (Psalm 89,16). „Bo u ciebie jest źródło życia, w światłości twojej oglądamy światłość” (Psalm 36,10). „Boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia” (Psalm 56,14). „Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe” (Psalm 37,6). „Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca” (Psalm 97,11). „Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie” (Przypowieści Salomona 13,9). „Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą” (Księga Izajasza 58,8). „Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością” (Księga Micheasza 7,8).
Zatem „postępujmy w światłości Pana!” (Księga Izajasza 2,5), a chodząc w Bożej światłości sami będziemy światłem dla tego świata. „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Ewangelia Mateusza 5,14-16). „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości” (List do Rzymian 13,12-14). „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda” (List do Efezjan 5,8-9).
Estera Bednarska

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: