Rozważania Biblijne 17.06.2021

17.06 „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” (Ewangelia Jana 13,34-35)

Pan Jezus dał nam nowe przykazanie – przykazanie miłości. Czy to oznacza, że inne przykazania są nieważne? Nic z tych rzeczy, jest właśnie przeciwnie, ponieważ kto wypełnia przykazanie miłości, będzie wypełniał też wszystkie inne przykazania. Niemożliwe jest bowiem miłować Boga i bliźniego, a nie spełniać Bożych przykazań! „Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość” (List do Rzymian 3,8-10). „Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” (Ewangelia Mateusza 22,36-40). „Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” (Ewangelia Jana 15,10).
Tak więc przykazanie miłości jest największym spośród przykazań Bożych i bez spełnienia go niemożliwe jest spełnianie jakichkolwiek przykazań, gdy bez miłości nie będą one wypływać ze szczerego serca i dla Boga nie będą miały sensu. „Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń” (Księga Ozeasza 6,6). „Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu!” (Księga Ozeasza 12,7).
Zastanówmy się teraz, po czym możemy rozpoznać czy dana osoba jest dzieckiem Bożym? Po tym, że tak o sobie mówi? Nie, po jej czynach pełnych miłości. Znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa jest miłość! „Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości” (List do Galacjan 5,6). „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego” (List do Galacjan 5,13-14). „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku” (List do Rzymian 12,10). „A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować” (I List do Tesaloniczan 4,9). „I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków” (List do Hebrajczyków 10,24). „Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości” (List do Efezjan 4,1-2).
Zatem, drodzy Czytelnicy, bądźcie „naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności” (List do Efezjan 5,1-2). „Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej” (II List do Tesaloniczan 3,5).
Estera Bednarska

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: