Rozważania Biblijne 11.06.2021

11.06 „Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach.” (Księga Habakuka 3,17-19)

Jest taka pieśń, która bardzo przemawia do mojego serca i która przypomina mi się, ilekroć czytam powyższy fragment Pisma Świętego: „Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwki owoc chybiłby, rola dała marny plon, choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów – jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał. Rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Moją siłą jest Pan!”
Czy to jest także pieśń i Twojego serca, drogi Czytelniku? Czy Twoja radość jest w Panu? Czy to Najwyższy jest Twoją siłą? Czy im większe masz trudności w Twoim życiu, tym bardziej lgniesz do Boga, a Twoja radość objawia się w Twoim życiu mimo przeciwności? „Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina” (Psalm 4,8). „Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał” (Psalm 30,12-13). „Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje” (Psalm 126,5-6). „I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną” (Księga Izajasza 35,10). „Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was; pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym” (II List do Koryntian 7,4). „A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności” (II List do Koryntian 8,1-2). „A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego” (I List do Tesaloniczan 1,6). „Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą” (List do Hebrajczyków 10,34). „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków” (List Jakuba 1,2-4).
Zatem „nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją” (Księga Nehemiasza 8,10). „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (List do Rzymian 15,13).
Estera Bednarska

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: