O SŁOWIE PISANYM

Chyba wszyscy z doświadczenia wiemy, że najdoskonalszym sposobem porozumiewania się poza mową jest pismo. Mówi nam o tym nauka historii, mówią nam o tym zabytki w muzeach, świadczą o tym napisy na starych pomnikach, ścianach ruin, skał i jaskiń. Starożytni Egipcjanie mieli pismo rysunkowe (hieroglify), starożytni Chaldejczycy – klinowe. Bardzo stare jest pismo chińskie; około 3000 lat temu zaczęło pojawiać się pismo greckie, a potem łacińskie, którym posługiwali się starożytni Rzymianie, które przejęły narody zachodnie. O piśmie można by powiedzieć, że ono tkwi w naturze ludzkiej. Człowiek rysuje nie tylko obrazki, ale i znaki do porozumiewania się. Stwórca nasz zaopatrzył nas nie tylko w popędy do chronienia się  przed zimnem, gromadzenia żywności, ale i do porozumiewania się. Najważniejszym sposobem porozumiewania się jest mowa ludzka, ale zaraz po niej idzie słowo pisane. Słowo mówione jest bardzo wygodne i usłużne, jest w nim siła, która porusza jednostki i całe tłumy, ale nie jest tak trwałe jak słowo pisane. Już w kilka minut po wypowiedzeniu nie da się powtórzyć dłuższych zdań. Dlatego często słyszy się takie zapobiegliwe słowa jak: „O ile mnie pamięć nie myli” albo: „Jeśli sobie to jeszcze mogę przypomnieć” itp. Nie potrzebujemy tego udowadniać, że pamięć nas zawodzi i nie możemy na niej polegać. Ażeby słowo wypowiedziane utrwalić, tak aby w niezmienionym stanie mogło służyć przez wiele lat, trzeba było uciec się do pisma. I to próbuje się fałszować, chociaż z tym nie jest tak łatwo. Jeszcze trudniej z tym było w dawniejszych tysiącleciach, kiedy pismo wyrzynano na deskach, albo ryto na kamieniach. Pismo jest widomym i wyraźnym znakiem, dlatego chroni od oszukaństwa, utrwala przemowy, postanowienia, umowy, kontrakty; udowadnia fakty (na piśmie), strzeże starców i słabych przed wyzyskiem, służy jako strażnik praw i obowiązków.

Pismem posługuje się nawet sam Bóg, nasz Stwórca. Gdy człowiek po swoim upadku stał się odmienną istotą, wtedy i sam Bóg w miłości Swojej do Swego najwyższego stworzenia – człowieka – zaczął przemawiać w inny sposób. Powoływał proroków i innych uduchowionych i posłusznych Mu ludzi, którym dawał objawienia z poleceniem utrwalenia ich na piśmie. „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze” (II Księga Mojżeszowa 17,14). „Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana” (II Księga Mojżeszowa 24,4). „Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem” (Księga Jeremiasza 36,2). „Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem” (Objawienie Jana 1,19). U starożytnych Izraelitów kładziono wielki nacisk na zapisywanie i odczytywanie ważnych dokumentów: „Król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych  i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa księgi przymierza, znalezionej  w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze” (II Księga Królewska 23,2-3). Inne narody też kładły nacisk na zapisywanie ważnych spraw: „Teraz więc królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte” (Księga Daniela 6,9).

Po upadku człowieka Bóg kazał utrwalić na piśmie cały plan naszego pojednania się z Nim. Bóg przez Ducha Świętego kierował nad powstaniem tej wielkiej Księgi, która to wszystko zawiera i którą nazywamy BIBLIĄ albo PISMEM ŚWIĘTYM. Biblia jest naszym niezmiennym dokumentem. Z niej dowiadujemy się, kim my jesteśmy, jak bardzo nas Bóg miłuje, po co przysłał Swego jednorodzonego Syna, który jest naszym Zbawicielem (Ewangelia Jana 3,16), dlaczego Jezus zmarł dla nas śmiercią męczeńską i jaka jest przyszłość człowieka tu na ziemi i w niekończącej się przyszłości. Biblia jest inna od wszystkich książek na świecie. Wszystkie książki, które wydaje umysł ludzki, tracą z czasem na wartości, nie idą z czasem, wymagają poprawek, przedawniają się, bo nie mają trwałości. Treść Biblii zawsze zostaje ta sama. Autor jej zawsze przyznaje się do tego, co nam kazał podać, nie ma w niej nowych „poprawionych” wydań, nie ma zmiany poglądów, zawsze podaje to, co jest na czasie, zawsze jest aktualna. Biblia jest dziełem skończonym i nie potrzebuje uzupełnień. Do niej nie należy niczego dodawać ani od niej odejmować. „Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze” (Objawienie Jana 22,18-19). Biblia zawiera pisma kilkudziesięciu pisarzy, które pisane były w przeciągu kilkunastu setek lat. Pisma te zebrane zostały pod kierownictwem Ducha Świętego, który jest autorem tej księgi. Biblia przetłumaczona została na największą ilość języków na świecie. Nad nią czuwa sam Bóg. Mimo, że zawsze miała swoich wrogów i to potężnych, ona istnieje i rozpowszechnia się po całym globie ziemskim, ukazując się wciąż w nowych tłumaczeniach i zaglądając do narodów i plemion o najprymitywniejszej kulturze. Cesarze rzymscy prześladowali nie tylko chrześcijan, ale i Pisma Święte, które wtedy zbierano w jedną księgę. Biblia jest najłatwiejszą do otrzymania książką; rozdaje się ją nawet bezpłatnie. W niektórych krajach są towarzystwa, które postawiły sobie za cel dostarczanie Biblii ubogim czytelnikom bezpłatnie. Są i jednostki, szczerze do Boga nawrócone dusze, które ciężko zarabiają swoje grosze, ale systematycznie odkładają na zakup Biblii, które rozdają za darmo. (Cześć i szacunek takim drogim Braciom i Siostrom!) Niektórym państwom zależy na tym, aby największa ilość obywateli czytała Pismo Święte i żyła według niego, bo przez to podnosi się prawdomówność, sumienność, zaufanie i w ogóle stan moralny społeczeństwa. Już od wielu dziesiątków lat statystyki stwierdzają, że w krajach, w których Biblia powszechnie i chętnie jest czytana, jest mniej oszustw, kradzieży i zniewolenia nałogami. Słowa napisane w Biblii mogą postąpić z nami podobnie jak słowa spisane w ustawach: mogą nas bronić, przynieść wolność, wybawienie; ale mogą i oskarżyć, skazać, potępić. Biblia wskazuje drogę zbawienia, pociesza, poucza, oświeca, ratuje od upadku i wskazuje, w jaki sposób osiągnąć życie wieczne. Należy ją tylko czytać w taki sposób, jaki ona sama poleca.

W tej chwili Bóg przemawia do ciebie i daje ci znać, abyś czytał Jego Słowo. On ci tym samym daje znać, że On nie chce twojej zguby, ale cię przed nią ostrzega. Pismo Święte jest pismem, na którym można polegać, bo ono pochodzi od Tego, który jest Prawdą (Ewangelia Jana 14,6). Dlatego zacznij czytać Biblię! Pewne jest to, że nigdy tego nie pożałujesz. Piszący te słowa studiował kilka najważniejszych nauk obecnych czasów na znanych uniwersytetach, ale żadna z nich nie objawiła mu tej czystej Prawdy, którą zawiera Biblia, żadna z nich nie podała tej najważniejszej drogi, która wiedzie do pojednania się z Bogiem, przed którym człowiek stanąć musi. On przysłał nam też Swego Syna jako Zbawcę, który po raz drugi przyjdzie jako Sędzia. A to będzie mieć miejsce, gdy nie będzie już ostrzegania. Nie polegaj na ludziach ani na ich mądrości. Oni się mylą, a mądrość ich wprowadza cię tylko w większe zwątpienie, w ciemność i lęk przed tym, czego rozumem ludzkim rozwiązać i osiągnąć nie można. „Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który  na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!” (Księga Jeremiasza 17,5). „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Przypowieści Salomona 3,5). Niech cię także prostota tej Księgi nie razi; niejedna wielka rzecz jest prosta i skromna.

O. H.

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: