BŁOGOSŁAWIENI ŁAKNĄCY I PRAGNĄCY SPRAWIEDLIWOŚCI

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Ewangelia Mateusza 5,6).

Na podstawie wielu doświadczeń i obserwacji wiemy, że w piersi człowieka istnieje głębokie pragnienie prawidłowego stosunku do Boga. I to pragnienie Bóg sam wkłada w serce człowieka. Można pragnienie to zatrzymać w jakiś sposób czy zaspokoić czymś innym, ale w chwilach doświadczeń czy poważnych zastanowień pragnienie to przełamuje wszelkie opory i daje znać o sobie. Ową tęsknotę Bóg sam wlewa do serca człowieka. Psalmista w sposób następujący precyzuje to zagadnienie: „Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!” (Psalm 42,2).

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną”. Możemy powiedzieć, że być głodnym i mieć pragnienie to nic błogosławionego. Kto jednak głębiej zastanowi się nad treścią owych słów, ten dochodzi do zupełnie innego wniosku.

Posłuchajmy takiego przykładu: Do domu wraca chłopiec ze szkoły. Matka podaje jedzenie na stół i oczekuje, że on zacznie jeść z apetytem. Lecz on odsuwa jedzenie i nie je. Wtedy matka pyta stroskana: „Czy nie jesteś głodny? A może jesteś chory?”. Ona wie dobrze, że jej syn, kiedy jest zdrowy, posiada apetyt. A jeśli nie jest głodny, to coś mu dolega. Głód jest więc oznaką zdrowia.

Podobną sytuację w znaczeniu duchowym można by zastosować i do ludzi wierzących. Prawdziwie wierzący człowiek czyta Słowo Boże z zamiłowaniem, ażeby w znaczeniu duchowym najeść się chleba życia. A jak jest z tobą, drogi Czytelniku? Czy odczuwasz głód za Słowem Bożym?

Pewna młoda dziewczyna miała napisane na pierwszej stronie Biblii: „Mój codzienny chleb”. Dobrze by było, gdyby Biblia i dla ciebie stała się codziennym chlebem. Niedobrze jest, jeśli człowiek posiadający Biblię nie czyta jej. Nie będzie miał wówczas siły do oparcia się grzechowi. Życie bez Boga, to życie smutne, bez prawdziwej nadziei i wewnętrznego pokoju. Jeśli człowiek z tego się nie wyleczy, to ściągnie na siebie śmierć i wieczne potępienie.

Człowiek wierzący, który nie czuje wewnętrznego pragnienia czytania Słowa Bożego, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Jego wiara została jakby przygaszona. I dlatego moja serdeczna prośba i apel do ciebie: obudź się ze snu samozadowolenia! Niech Duch Święty uczyni twe serce niespokojnym i wzbudzi pragnienie społeczności z Bogiem poprzez modlitwę i czytanie Bożego Słowa. Dobrze jest, jeśli człowiek posiada wewnętrzne pragnienie za społecznością z Bogiem i jeśli pragnie do syta napić się z Bożego źródła czystej wody. Kto je i pije z Bożego źródła, ten wzrasta w życiu wiary, osiągnie zwycięstwo nad grzechem i jest dobrym przykładem dla otaczających go ludzi. Czytaliśmy na początku, że oni łakną i pragną sprawiedliwości.

Drodzy Czytelnicy, Boża sprawiedliwość opiera się na łasce. Bóg widzi ludzi pogrążonych w grzechu i dlatego Jego łaska nad jednającymi się z Nim może okazać się najwyższym dobrem i jest jednocześnie najwyższą sprawiedliwością. Bóg nie chce człowieka zostawić w nieszczęściu, ale wskazuje mu wyjście z sytuacji. Kto podporządkuje się Bożej woli i przyjmie Jezusa, jako swojego Zbawiciela, przeżyje odpuszczenie grzechów i zostanie usprawiedliwiony z łaski. Krew Jezusa Chrystusa przelana na Krzyżu Golgoty ma moc oczyścić każdy twój grzech. Jego ofiara raz dokonana na Krzyżu Golgoty jest ofiarą doskonałą. Jeśli uchwycisz się Go całym sercem, twoje konto grzechów zostanie oczyszczone. Z łaski Bożej staniesz się dziecięciem Bożym i przeżywać będziesz wewnętrzny pokój, radość i pewność Zbawienia. Kto pragnie pojednania z Bogiem, postępuje prawidłowo. Poszukujący grzesznik i ratujący Zbawiciel spotkają się. Jezus uwolni go od grzechu i w Jezusie stanie się on człowiekiem wolnym. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije wodę żywota za darmo.

Do pragnącej Samarytanki Jezus powiedział: „Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” (Ewangelia Jana 4,14). Obietnica Pańska, że oni będą nasyceni, wypełnia się więc w życiu ludzi wierzących. Jezus nas usprawiedliwił przez Swoją śmierć męczeńską na Krzyżu Golgoty. Błogosławiony człowiek, który w Jezusie Chrystusie znalazł pokój z Bogiem  i przez zasługi Jezusa Chrystusa posiada świadomość pewności zbawienia. Omyci przez krew Jezusa jesteśmy czyści i Bóg patrzy na nas z upodobaniem. Jego sprawiedliwość może i ciebie usprawiedliwić, zaspokoić pragnienie twojego serca. Jezus uczyni cię nie tylko wolnym od winy, ale i od mocy grzechu. On zerwie wiążące cię łańcuchy grzechu i w życiu twoim uczyni wszystko nowym. Każdy, kto w modlitwie przed Nim wyzna swoje grzechy i rozpocznie nowe życie, może stać się dzieckiem Bożym. I odtąd Bóg z upodobaniem spoglądał będzie na niego.

Błogosławiony człowiek, który w życiu swoim pragnie naśladować Jezusa i być Mu podobnym. W znaczeniu duchowym Jezus jest chlebem, z którego żyjemy i źródłem, z którego pijemy. Kto przyjął usprawiedliwienie z łaski, ten ma pragnienie przeobrażenia się w obraz Jezusa i naśladowania Go. Jezus zachęca do wzrostu duchowego, który następuje przez wypełnianie Jego świętej woli, naśladowanie Go  i czytanie Słowa Bożego.

Błogosławiony jest więc człowiek, który posiada pragnienie prowadzenia życia zgodnego z wolą Bożą. Jeśli Duch Święty zwróci ci uwagę w sercu twoim na niewłaściwe postępowanie, wtedy podporządkuj Mu się. Jak powinno wyglądać życie, które podoba się Bogu, widzimy najlepiej na przykładzie Jezusa. I dlatego życie takie winna cechować przede wszystkim miłość do Boga i bliźnich. Cechuje je radość i wewnętrzny pokój.

Przychodzimy do Jezusa z dziecięcą wiarą. On chce nie tylko wzbudzić u ciebie pragnienie, ale chce ci dać wewnętrzne zadowolenie i zaspokoić to pragnienie. Pełne zaspokojenie naszego głodu i pragnienia nastąpi jednak wtedy, kiedy się znajdziemy u Niego w chwale. Gdy ujrzymy Jego doskonałość i świętość, wszelkie nasze pragnienia będą w pełni zaspokojone. Wtedy przeżyjemy i będziemy świadkami w pełni wykonanych Jego obietnic.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

K.M.

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: