ZMARTWYCHWSTANIE – PRZYODZIANIE SIĘ W SZATY WIECZNOŚCI

Wiedza medyczna dużo uczyniła w dziedzinie przedłużenia naszego ziemskiego życia. Dokonuje się skomplikowanych operacji serca, unieszkodliwia niebezpieczne komórki rakowe, oczyszcza się krew, zamienia zniszczone organy. Szczepienia ochronne prawie wyeliminowały wiele chorób, które w przeszłości były tak niebezpieczne. Nikt jednak nie wynalazł szczepionki zabezpieczającej przed śmiercią. Nikt nie zagwarantuje, że nasze ciało w ciągu 70 lat życia będzie funkcjonowało bez zakłóceń. Jest ono podatne na choroby i zepsucie. Jeżeli mamy żyć wiecznie, potrzebujemy całkowicie nowego modelu. Biblia mówi, że w czasie zmartwychwstania otrzymamy nowe ciało. Wtedy „przyodziejemy się w wieczność”. Aby lepiej zrozumieć, co Biblia mówi o zmartwychwstaniu, postarajmy się odpowiedzieć na pięć zasadniczych pytań.

 1. Czym jest zmartwychwstanie?

Śmierć fizyczna jest oddzieleniem ciała od duszy. Tworzy to pewien problem, ponieważ bez ciała nie stanowimy pełnej osobowości. Zmartwychwstanie będące połączeniem ciała z duszą jest rozwiązaniem tego problemu. Nie jest ono jedynie przywróceniem do życia martwego ciała, lecz jego przetworzeniem i dostosowaniem do warunków wieczności.

 • Dlaczego zmartwychwstanie jest konieczne?

Czy nie moglibyśmy wiecznie istnieć jako duchy? Jeżeli w zasadzie człowiek jest istotą duchową, to dlaczego potrzebne jest nam ciało? Pytanie „dlaczego ludzie potrzebują ciał” jest podobne do pytań typu: dlaczego ryby potrzebują skrzeli? lub: dlaczego ptaki potrzebują skrzydeł? Ciało jest podstawą naszej ludzkiej natury.

Nasze choroby i umieranie nie są spowodowane tym, że posiadamy ciała. Powodem tego jest skażenie naszych ciał grzechem. Bóg zaplanował nas jako istoty fizyczne i duchowe, przeznaczone do wypełnienia fizycznych  i duchowych zadań. Tak jak posiadanie tylko fizycznej natury bez natury duchowej zdegradowałoby człowieka do poziomu zwierzęcia, tak również posiadanie tylko duchowego wymiaru bez fizycznej osłony upodobniłoby go bardziej do anioła niż ludzkiej istoty.

Nowe ciała są również potrzebne do wypełnienia doskonałej sprawiedliwości Bożej. Bogacz z przypowieści z Ewangelii Łukasza 16. rozdziału przeżywał zarówno duchowe jak i fizyczne cierpienia. Ponieważ Biblia mówi o tymi, że Bóg wzbudzi z martwych całą ludzkość i dla wielu przeznaczy fizyczne cierpienia w piekle, sprawiedliwości stanie się zadość tylko wtedy, gdy za czyny popełnione w ciele ludzie ci zostaną poddani fizycznej karze.

 • Jak mogę upewnić się o istnieniu zmartwychwstania?

Czy istnieje ku temu jakiś precedens? Na jakiej podstawie możemy wierzyć w to, że wszyscy ludzie powstaną z martwych i otrzymają nowe ciała?

Apostoł Paweł porusza to zagadnienie, ponieważ niektórzy z chrześcijan nie wierzyli w zmartwychwstanie. „A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma?… A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (I List do Koryntian 15,12.20-22).

Paweł dowodzi, że nasza wiara w Boga i nadzieja zmartwychwstania całkowicie opierają się na prawdziwości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jeżeli Chrystus nie powstał z martwych, wtedy nie ma dla nas żadnej nadziei, a Jego czeka taki sam los, jak nas wszystkich. A jednak Chrystus zmartwychwstał. Pusty grób, setki tych, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, całkowicie zmienione życie Jego uczniów i samo istnienie chrześcijańskiego Kościoła niezbicie świadczą o powstaniu Chrystusa z martwych. Ponieważ On powstał z martwych, możemy wierzyć Jego zapewnieniu, że wszyscy powstaną z martwych (Ewangelia Jana 5,28-29). Zanim Chrystus wyraźnie mówił o zmartwychwstaniu, Stary Testament zakładał ten fakt i pokrótce wspominał o nim (Księga Joba 19,25-26).

 • Kto i kiedy powstanie z martwych?

Wszyscy zmartwychwstaną, ale nie w tym samym czasie. Mówiąc o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych nieraz Biblia nie wspomina o ich czasie, ale są to dwa różne zmartwychwstania.

Pierwsze zmartwychwstanie odnosi się do wierzących. Przy końcu tej epoki Jezus Chrystus powróci, aby zabrać do Siebie z tego świata Swoich – żywych i umarłych. Wydarzenie to określane jako pochwycenie, będzie miało miejsce przed wylaniem gniewu Bożego na niewierzących Żydów i pogan  w czasie wielkiego ucisku. Umarli w Chrystusie powstaną najpierw, otrzymają oni nowe, chwalebne ciała. Wierzący, którzy będą jeszcze przy życiu, pójdą  za nimi, a ich ciała zostaną przemienione. Obydwie grupy spotkają Pana   w powietrzu. Wydarzenie to dokona się nagle, niespodziewanie. „…Wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” (I List do Koryntian 15,51-52). „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy  przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (I List do Tesaloniczan 4,16-17).

Święci Starego Testamentu i męczennicy nadchodzącego ucisku powstaną z martwych w czasie powrotu Chrystusa na ziemię po zakończeniu okresu ucisku (Księga Daniela 12,1-3; Objawienie Jana 20,4).

Wstępny etap pierwszego zmartwychwstania nastąpi więc w czasie spotkania wierzących z Chrystusem w powietrzu. Drugi etap nastąpi siedem lat później, po wylaniu gniewu Bożego na zbuntowane narody i po powrocie Chrystusa do Swego Królestwa.

Drugie zmartwychwstanie nastąpi tysiąc lat po pierwszym zmartwychwstaniu (Objawienie Jana 20,1-15). Uczestnicy tego zmartwychwstania, wszyscy niewierzący całych dziejów ludzkich, przybędą z hadesu, miejsca czasowego cierpienia. Otrzymają oni ciała, w których staną przed sądem Bożym i Jego ostatecznym werdyktem.

 • Jakie będę miał ciało?

Czy po zmartwychwstaniu nasze ciała będą podobne do obecnych czy też zupełnie inne? Pod pewnymi względami będą one podobne do teraźniejszych, ale pod innymi względami będą się od nich różnić. Również ciała wierzących będą nieco różnić się od ciał niewierzących. Zmartwychwstałe ciało człowieka wierzącego zostało przedstawione w następujący sposób:

 • Ciało i kości, ale jakże radykalnie zmienione (Ewangelia Łukasza 24,39; I List do Koryntian 15,50).
 • Podobne do zmartwychwstałego ciała Chrystusa (I List do Koryntian 15,49; List do Filipian 3,21; I List Jana 3,2).
 • Nieskażone (I List do Koryntian 15,42.50).
 • Chwalebne,  wzbudzające  podziw (I List do Koryntian 15,43).
 • Posiada nowe możliwości (I List do Koryntian 15,43).
 • Odpowiada   niebiańskim   warunkom (I List do Koryntian 15,47-49).
 • Jest to ciało duchowe (I List do Koryntian 15,44).

Ostatnia cecha może wzbudzać w naszych umysłach pytania. W jaki sposób fizyczne ciało może być nazwane ciałem „duchowym”? Określenie to wskazuje na niezniszczalność i doskonałą naturę nowego ciała. Będzie ono mogło kontaktować się z Bogiem, który jest Duchem. Jest to ciało przeznaczone do życia w niebie przez całą wieczność.

A co z ciałami niewierzących, którzy będą musieli stanąć przed sądem i piekłem? Biblia nic nam o tym nie mówi. Nie są im przyobiecane ciała podobne do chwalebnego ciała Chrystusa. Chociaż oni nigdy nie umrą, ich ciała będą w stanie odczuwać ból Bożego sądu nad grzechem.

Zarówno wierzący, jak i niewierzący powstaną z martwych i przez to Bóg wymierzy doskonałą sprawiedliwość całej ludzkości. Czy jesteś przygotowany na to wydarzenie? Czy wiesz, jakie ciało otrzymasz? Kiedy nastąpi Twoje zmartwychwstanie? Czy oczekujesz na swoje zmartwychwstałe ciało?

K. De Haan, tł. K. W.

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply